SN/K 587 E-helse

Denne norske standardiseringskomiteen er speilkomité for å følge det internasjonale arbeidet i ISO/TC 215 Health informatics og CEN/TC 251 Health informatics.

Det er norsk deltakelse i begge komiteene.  

ISO/TC 215 har følgende undergrupper:

 • WG 1 Architecture, Frameworks and Models
 • WG 2 Systems and device Interoperability
 • WG 3 Semantic content
 • WG 4 Security, Safety and Privacy
 • WG 5 Health cards
 • WG 6 Pharmacy and medicines business
 • WG 10 Traditional Medicines

ISO-komiteen har 199 fastsatte standarder (herunder Tekniske spesifikasjoner og Tekniske Rapporter) og har 56 ulike prosjekter under arbeid (per juli 2020)

CEN/TC 251 har følgende undergrupper: 

 • WG 1 – Enterprise and Information
 • WG 2 - Terminology and Applications

SN/K 587 E-helse erstattat i mars 2020 den tidligere komiteen SN/K 120 Helseinformatikk og fikk nytt mandat.

Mandat til SN/K 587 E-helse vedtatt av Sektorstyret Helse og Omsorg 2019-11-27:

 • Arbeid i komiteen skal bidra til at norske interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen e-helseområdet, gjennom deltakelse i utviklingsarbeid, høringer og avstemminger.
 • Samkjøre behov for standardisering i Norge basert på ISO/CEN.
 • Tilpasse standarder for norske forhold
 • Vurdere behov for veiledninger, retningslinjer og anbefalinger som sikrer enhetlig bruk på nasjonalt nivå (nasjonale tilleggsdokumenter)

Komiteen skal videre vurdere behovet for å utarbeide egne norske standarder på området og eventuelle oversettelser.

Det er et nært samarbeid med andre referansekomiteer som SN/K 171 IT-sikkerhet, SN/K 163 Grunnlagsstandarder IKT SN/K 250 Bank og finansielle tjenester, SN/K 186 Læringsteknologi og SN/K 188 Biometri (Person ID).

Komitésammensetning
Komiteen består av representanter for arbeidsliv, næringsliv, brukere, helsefaglig personell, myndigheter, forskning, undervisning, interesseorganisasjoner, planleggere og IT-arkitekter.

Komitéleder:

Georg Fredrik Ranhoff, Direktoratet for E-helse

Faglig ansvarlig:

Gina Lind (gli@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)