SN/K 592 Aldrende samfunn, universell utforming og digitalisering

Komiteen er en norsk standardiseringskomite for utvikling av standarder innen digitalisering og universell utforming, for å sikre likeverdig tilgang til relevante produkter og tjenester for eldre og andre.

Komiteens mandat og ansvarsområde

Følgende mandat ble godkjent av sektorstyre "Bygg og anlegg" og er gjeldende fra 2021-02-02:

Komiteen skal utarbeide/revidere Norsk Standard for:

  • Inkluderende arbeidsliv: Standard for krav knyttet til digitalisering og universell utforming knyttet til arbeidslivet.
  • Tingenes Internett: Standard med krav knyttet til universell utforming, digitalisering og tingenes internett, herunder smarthus, robotikk og relevante deler av velferdsteknologi.
  • Smarte byer: Standard knyttet til universell utforming, smarte byer (forstått som byer som bruker digital teknologi for å gjøre byer til bedre steder å bo, leve og arbeide i) og eldre, herunder navigasjon, oppfølging/sporing og personvernaspekter.  

Standardene skal være en støtte for offentlige myndigheter og leverandører av relevante produkter og tjenester innen digitalisering, arbeidsgivere og fagforeninger samt interesseorganisasjoner av eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. De skal også være en referanse for organisasjoner som utpeker representanter til å delta i brukermedvirkning og kvalitetssikring av produkter og tjenester knyttet til digitalisering.

 Standardene skal også omfatte oversikt over termer og definisjoner og eventuelt sjekklister.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter, som veiledere til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.Komitéleder:

Kari-Anne Andersen, NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet

Faglig ansvarlig:

Rudolph Brynn (rudolph@universellutforming.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)