SN/K 002 Vibrasjoner og støt

Komiteen er en overordnet speilkomité for behandling av saker på vibrasjonsområdet, dvs. innenfor fagfelter som bygningsvibrasjoner, helkropps- og hånd-arm-vibrasjoner, maskin­vibrasjoner og  vibrasjonsisolasjon. Komiteen har eksistert siden 17. mars 1992 og ble opprettet med følgende mandat: ”Komiteen skal behandle forslag til standarder fra ISO/TC 108 Mechanical vibration and shock og CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock. Den skal ivareta nasjonale synspunkter og gi råd om deltakelse i arbeidet og utnyttelse i Norge av resultater fra dette arbeidet."

I tillegg til å følge internasjonalt arbeid, er komiteen også ansvarlig for nasjonale standarder på området.

Komiteens mandat ble fornyet i 2008 og senest oppdatert i 2018 i forhold til dagens situasjon.

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

CEN/TC 231 Mekaniske vibrasjoner og støt

ISO/TC 108 Mekaniske vibrasjoner og støt

ISO/TC 108/SC 2 Vibrasjoner på maskiner, kjøretøy og konstruksjoner

ISO/TC 108/SC 4 Vibrasjonspåvirkning på mennesker

ISO/TC 108/SC 5 Maskinvibrasjoner og maskinovervåkning

ISO/TC 108/SC 6 Vibrasjon og støt genererende utstyr (observatørstatus)

Revidert mandat per oktober 2018
”Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen fagområder som bygningsvibrasjoner, helkropps- og hånd-arm-vibrasjoner, maskinovervåking, maskinvibrasjoner, vibrasjonsisolasjon mv. Komiteen skal følge arbeidet og behandle standarder og forslag fra ISO/TC 108 Mechanical vibration, shock and condition monitoring, med dens underkomiteer, CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock, og støtte norsk deltakelse i inter­nasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal behandle nasjonale standarder, forslag og relaterte saker på fagområdet der de ikke er dekket av andre komiteer. Komiteen har ansvaret for revidering og videreutvikling av NS 8176. Komiteen er høringsinstans for nasjonale standarder fra andre komiteer på fagområdet. Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen."

Komitéleder:

Dr.ing. Mike Newman, Avinor

Faglig ansvarlig:

Anders Hella Bjerke (ahj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)