Nordisk Innovasjon: Innovasjon og vekst med gode standarder

Standarder skaper innovasjon og gir de nordiske landene sterke konkurransefordeler i Europa. Uten felles europeiske standarder ville nordisk næringsliv ha tapt flere milliarder kroner. Det mener innovasjonsrådgiver Rasmus Wendt.

Han jobber i Nordisk Innovasjon i Oslo, som ligger under Nordisk ministerråd. Sammen med sine kollegaer fremmer han norsk og nordisk næringsliv i Europa.

– Jeg er ikke enig med dem som mener at standarder er kjedelige og begrenser muligheten for kreativitet, selvstendighet og innovasjon. Tvert i mot er de en god plattform for videre teknisk utvikling og innovasjon, hevder Rasmus Wendt.

Innovasjon handler ikke bare om produkter. Man må se standardene og virksomheten i et helhetlig perspektiv. Gode standarder er svært viktige for å selge produktet og utvikle rutiner for kvalitet og service. De er nødvendige redskaper når hele virksomheten skal videreutvikles. For arbeidstakerne er standardene et godt grunnlag, som skaper trygghet og retningslinjer for hvordan arbeidet skal utføres.

Gir sterk markedsposisjon

– Det er vanskelig å selge nordiske produkter i Europa hvis hvert land har nasjonale særordninger. Nordisk næringsliv kan heller ikke konkurrere med østeuropeerne på pris. Fortrinnet er å innføre felles standarder, fordi standardene definerer spillereglene for en hel industri. Våre standarder skaper gode rammebetingelser for nordisk næringsliv i Europa. Uten dem ville nordiske virksomheter tapt flere milliarder kroner, hevder Rasmus Wendt.

– Standardene er nordisk næringslivs konkurransefortrinn i Europa.

Et eksempel er den danske vindusprodusenten Velux som har deltatt i standardiseringsarbeid. Ved å bidra til å definere standarder for lys og inneklima, har Velux tilpasset produktene og fått en sterk markedsposisjon i Europa.

EU lytter

Felles standarder er viktige for å gjennomføre det europeiske markedets frie bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer. Nordisk Innovation er et politisk redskap for de nordiske standardorganisasjonene, men deltar ikke i selve i standardarbeidet.

– Vi får gjennomslagskraft i Europakommisjonen og andre EU-organisasjoner. EU lytter når vi representerer alle de nordiske landene, og det har derfor mindre betydning at Norge ikke er EU-medlem, hevder Wendt.

Han mener EU har stor respekt for de nordiske standardorganisasjonene. De jobber tett med industrien og forbrukerne, leverer produkter av høy kvalitet, og er raskere til utvikle standarder enn tilsvarende organisasjoner i EU. Det er viktig når både samfunnet og produkter endrer seg raskt. Norden er avhengig av å få med de store landene i EU, men har et godt utgangspunkt. Rasmus Wendt mener Norge har fått mulighet til å påvirke EU gjennom å jobbe særlig godt med standarder innenfor energi og tjenesteytelser.

(Tekst: Siv Ellen Omland)

Fakta

Nordisk Innovation er underlagt Nordisk ministerråd. De er sentrale i implementeringen av det nordiske partnerskapsprogrammet for handels-, industri- og innovasjonssamarbeid. Nordisk Innovasjon ble stiftet for å gjøre nordiske bedrifter mer konkurransedyktige og nyskapende, og skal generere økt verdiskapning gjennom samarbeid på tvers av landegrensene. Fagkontoret er lagt til Oslo hvor det er om lag 20 ansatte. De deler ut prosjektstøtte for om lag NOK 50 mill. årlig.

strek
Rasmus Wendt
  

Rasmus Wendt

Last updated: 2021-08-16