Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Dette er en oversikt over status på arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder (og andre typer nasjonale dokumenter). Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om dokumentet er under arbeid, på nasjonal høring eller er fastsatt som Norsk Standard (eller utgitt dersom det er et annet dokument enn standard). Det er også opplyst om det er en ny eller revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike dokumentene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson.

Oversikten oppdateres ca. en gang hvert kvartal.

Status per oktober 2021

Type dok. Dokumnet nr. Dok. tittel Under arbeid Høring Fastsatt Kontaktperson Bygger på internasjonal standard 
NA (rev) NA til NS-EN 16798-1 Bygningenes energiytelse – Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk – Modul M1-6  2019-02 2021-11 2022-05 Arild Bårdsen NS-EN 16798-1
NA til NS-EN 16925:2018 Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold 2021-10 2021-12 2021-02 Ulla M. Gjerdrum NS-EN 16925:2018
NS EN ISO 3766 NA Byggetegninger - Forenklet tegnemåte for armering i betong (ISO 3766:2003) Beregninger av kapplengde ved bøyong av armeringsstenger 2019-09 2021-10 2022-01 Javad Sunde Fahadi  NS-EN ISO 3766
NS-EN 12794 NA Prefabrikkerte betongprodukter Fundamentpeler 2021-06 2022-03 2022-06 Hauke Burkart NS-EN 12794
NS-EN 1991-1-2 +NA Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-2 Almenne laster  Laster på konstruksjoner ved brann 2017-06 IR 2021-10 Vivian Meløysund NS-EN 1991-1-2
NS-EN 1991-1-3/NA Revidert nasjonalt tillegg til Eurokode 1  Del 1-3  Almenne laster  Snølaster 2020-12 2021-11 2022-02 Vivian Meløysund NS-EN 1991-1-3
NS-EN 1991-1-4 +NA Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-4  Almenne laster  Vindlaster 2021-03 2021-12 2022-03 Vivian Meløysund NS-EN 1991-1-4
NS-EN 1991-1-5 +NA Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-5 Almenne laster  Termiske påvirkninger 2021-03 2021-11 2022-02 Vivian Meløysund NS-EN 1991-1-5
NS-EN 1991-1-6 +NA Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-6  Almenne laster  Laster under utførelse 2021-03 2022-02 2022-06 Vivian Meløysund NS-EN 1991-1-6
NS-EN 1992-1-1:NA Eurokode 2: Prosjektering av Betongkonstruksjoner 2020-03 2020-04 2021-06 Hauke Burkart NS-EN 1992-1-1
NS-EN 1995-1-1 NA Prosjektering av trekonstruksjoner 2019-05 2022-03 2022-05 Hauke Burkart NS-EN 1995-1-1
NS-EN 1998-1/NA Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger 2020-03 2021-02 2021-06 Hauke Burkart NS-EN 1998-1
NS (ny) Ikke bestemt Krav til forsyningskjeden av sterilt medisinsk utstyr 2020-10 2022-03 2022-10 Vegard Andersen   
NS 15000 Coaching 2019-12 2021-09 2022-04 Thomas Oscar-Andersen  
NS 3383 Helsevesen - Helsetekstiler - dynetrekk 2020-01 2021-05 2021-10 Hilde Aarefjord   
NS 3467 Steg og leveranser i byggverkets livssyklus 2017-06 2021-12 2022-05 Britt Galaasen Brevik   
NS 3682 Hulldekker 2021-01 2021-10 2022-01 Hauke Burkart  
NS 3770-1 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser - Del 1: Termer og definisjoner.  2021-01 2021-09 2022-01 June Munkejord   
NS 3770-2 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – Del 2: Datainnsamling og rapportering 2021-04 2022-01 2022-04 June Munkejord   
NS 3770-3 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser - Del 3: Energiforsyning og tilkobling 2021-04 2022-01 2022-04 June Munkejord   
NS 3770-4 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser- Del 4: Roller og prosesser 2021-04 2022-01 2022-04 June Munkejord   
NS 3807 Universell utforming - Forsinket sikker stopp av heis ved brannalarm 2017-08 2019-11 2021-11 Knut Løe   
NS 3846 Trær, verdisetting 2020-09 2022-01 2022-05 Hanne Gjesteland Wells   
NS 3924 Branntekniske tegninger og planer for bygge- og driftsfasen – Termer, definisjoner og symboler 2019-11 2022-02 2022-06 Ulla M. Gjerdrum  
NS 3962 Brannsikkerhet - Kontroll av prosjektunderlag og utførelse 2020-09 2022-03 2022-10 Knut Løe   
NS 5833 Verifisering  av tiltak mot uønskede tilsiktede handlinger 2020-03 2021-12 2022-11 Vegard Andersen   
NS 5835 Planlegging av informasjonssikkerhet i bygge-, anleggs- og eiendomsprosjekter 2019-09 2021-09 2022-04 Lars Erik Jensen   
NS 5840 Samfunnssikkerhet – Beredskapsanalyse og beredskapsvurdering 2021-08 2022-12 2023-09 Lars Erik Jensen   
NS 5855 Positive Material Identification (PMI) on metallic components and welds 2021-08     Anna Solnørdal  
NS 6511 Krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere 2021-09 2023-02   Marit Nygren   
NS 6600 Ledelsessytem for renhold i helse- og omsorgstjenesten 2018-11 2021-02 2021-09 Marit Nygren   
NS 8141-4 Vibrasjoner og støt –
Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 4: Retningslinjer for besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller anleggsstart
2020-10 2021-04 2022-04 Iiris Turunen-Rindel  
NS 8179 Lydtekniske løsninger for universell utforming 2020-09 2022-05 2022-12 Iiris Turunen-Rindel  
NS 8360-2 Tverrfaglig merkesystem (TFM) 2019-03 2021-05 2021-10 Stefan Bæk Jensen  
NS 8360-3 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i BIM 2019-03 2021-12 2022-06 Bjørn Brunstad   
NS 8360-4 Energiberegning 2019-03 2022-02 2022-08 Stefan Bæk Jensen  
NS 8360-5 Infrastruktur 2019-03 2022-10 2023-10 Stefan Bæk Jensen  
NS 8360-6 Geodesi 2019-03 2022-10 2023-10 Stefan Bæk Jensen  
NS 8408 Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter 2019-09 2022-06 2022-11 Hilde Lamerud   
NS 8422 Alminnelige kontraktsbestemmelser for langvarige leie- og driftsavtaler (tittel uavklart) 2015-07 2022-09 2023-03 Hilde Lamerud   
NS 8438 Alminnelig kontraktsbestemmelser for medisinskutstyr og laboratorieutstyr  2021-01 2021-12 2022-07 Vegard Andersen   
NS 8448 Utleieavtaler for brakker og moduler 2020-10 2022-03 2022-12 Marthe Flaskerud Hagberg   
NS 8449 Utleieavtaler for maskiner og utstyr i byggeprosjekter 2021-05 2022-09 2023-02 Marthe Flaskerud Hagberg   
NS 9436 Porevann 2019-05 2021-02 2021-08 Javad Sunde Fahadi   
NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden 2020-01 2021-07 2021-12 Jens Otto Gran   
NS 6420-ZR Renholdstjenester 2017-08 2019-06   Hanne Gjesteland Wells   
NS 6420-3 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Sikkerhetstjenester 2020-08 2022-05 2022-10 Dag Hamre   
NS (rev) NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger 2021-08 2023-01 2023-08 Merete Fadler   
NS 3031 Bygningers energiytelse 2021-08 2022-11 2023-05 Ståle Prehn-Sletten   
NS 3032 Beregning av varme og kjøle elektrisk effekt  2019-01 2021-05 2021-12 Jens Otto Gran   
NS 3041 UU Revisjon av skilt NS 3041 2019-02 2020-10 2020-04    
NS 3361 Helsevesen - Helsetekstiler - Unisex kittel 2019-11 2021-05 2021-10 Hilde Aarefjord   
NS 3420-0 Orientering 2021-09   2021-12 Merete Fadler   
NS 3420-1 Fellesbestemmelser 2021-02 2021-12 2022-10 Dag Hamre   
NS 3420-2 Inndeling, innhold og stikkordliste 2021-09   2021-12 Merete Fadler   
NS 3420-F Grunnarbeider Del 1 - Løsmasser og berg 2017-06 2021-04 2021-12 Morten Lund   
NS 3420-G NS 3420 - Del G: Grunnarbeider 2014-03 2022-02 2022-10 Tom Erik Larsen   
NS 3420-J Dekke og banearbeider 2021-10 2023-05 2024-02 Tom Erik Larsen   
NS 3420-K Anleggsgartnerarbeider 2018-12 2021-04 2021-12 Hanne Gjesteland Wells   
NS 3420-N Murarbeider 2022-04 2023-08 2024-06 Dag Hamre   
NS 3420-P Metallarbeider 2017-01 2020-06 2021-12 Dag Hamre   
NS 3420-PN Blikkenslagerarbeider 2017-01 2020-06 2021-12 Dag Hamre   
NS 3420-Q Tømrerarbeider 2021-12 2023-03 2023-10 Dag Hamre   
NS 3420-R Montasje- og innredningsarbeider 2022-04 2023-08 2024-06 Britt Galaasen Brevik   
NS 3420-S Isolering, tetting, tekking og passiv brannbeskyttelse 2017-03 2021-06 2021-12 Britt Galaasen Brevik   
NS 3420-V Ventilasjonsinstallasjoner 2020-11 2022-03 2022-10 Dag Hamre   
NS 3420-Y Spesielle tekniske installasjoner og anlegg 2021-10 2023-05 2024-02 Tom Erik Larsen   
NS 3451 Bygningsdelstabellen 2020-08 2021-10 2022-03 Merete Fadler   
    2020-10 2021-09 2022-04 Stefan Bæk Jensen  
NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon  2021-10     Bjørn Brunstad   
NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk 2019-09 2020-10 2022-06 Bjørn Brunstad   
NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg 2019-01 2021-09 2022-01 Merete Fadler   
NS 3461 Geometriske toleranser i bygningsindustrien 2021-06 2021-12 2022-06 Dag Hamre   
NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen 2021-08 2023-01 2023-08 Merete Fadler   
NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk 2021-11 2022-08 2023-01 Britt Galaasen Brevik   
NS 3925 Brannvern - rømningsplaner 2021-03 2022-06 2022-10 Ulla M. Gjerdrum  
NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger 2017-03 2021-11 2022-04 Lars Ottar Aasness  
NS 3960 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold 2022-01 2023-03 2023-06 Knut Løe   
NS 3961 Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold 2021-05 2022-09 2022-12 Knut Løe   
NS 4101 Regnskapsterminologi 2020-02 2022-02 2022-08 Marthe Flaskerud Hagberg   
NS 4102 Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling 2020-02 2022-02 2022-08 Marthe Flaskerud Hagberg   
NS 4414 Ved til brensel i husholdninger (revisjon av 1997-utgaven) 2020-11 2021-06 2021-10 Ståle Prehn-Sletten   
NS 8141-1 Revisjon av Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt på byggverk, inkludert tunneler og bergrom 2020-01 2022-12 2023-08 Iiris Turunen-Rindel  
NS 8360-1 Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper 2019-03 2020-12 2021-09 Stefan Bæk Jensen  
NS 9415 Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 2017-06 2020-11 2021-08 Vivian Meløysund  
NS 9417 Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon 2020-01   2021-12 Hilde Aarefjord   
NS 9430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall 2018-11 2021-10 2022-04 Sofie Ivara Nicolaisen   
Veiledning Veiledning Dokumentasjon og klassifisering av vinduer, ytterdører og takvinduer i Norge 2021-03 2022-02 2022-06 Britt Galaasen Brevik   
Veiledning til NS 8141-1 og -2 Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet – Veiledning til NS 8141-1:2012+A1 og NS 8141-2:2013. P-741.     2023-08 Iiris Turunen-Rindel  

Forklaring til tabellen:

NA = nasjonalt tillegg til en europeiske standard
NS = Norsk Standard

Last updated: 2022-04-25