Mål 3: God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 3: God helse

Tilgang til helsetjenester med god kvalitet er en grunnleggende menneskerettighet. Det finnes en rekke standarder som skal sikre at medisinsk praksis og utstyr er trygt og kvalitetsmessig forsvarlig, og hjelpe aktørene i helsevesenet med å yte mer pålitelige og effektive tjenester. Dette omfatter blant annet standarder for steriliseringsmetoder, medisinsk utstyr, kirurgiske implantater og instrumenter, helseinformatikk og tilknyttede produkter. Noen eksempler er NS-EN ISO 11137-serien om sterilisering ved stråling av helsetjenesteprodukter og NS-EN ISO 7153 om materialer i kirurgiske instrumenter.

Det er også utarbeidet standarder som skal hjelpe lokale myndigheter med å fremme bedre helse og velferd i lokalsamfunn. Norsk Standard for faglig oppdatering for autoriserte sykepleiere, NS 6510, beskriver krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Andre eksempler er IWA 18 (International Workshop Agreement) og NS-EN ISO 37101 som handler om bærekraftig utvikling i lokalsamfunn.

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv.

NS-EN ISO 22000-serien for næringsmiddeltrygghet er rettet spesielt mot matvaresektoren og hjelper organisasjoner med å kartlegge og kontrollere risiko knyttet til matvaresikkerhet, mens beslektede standarder, som NS-ISO 26000 og NS-ISO 20400, skal bidra til sosialt ansvarlig atferd og etiske arbeidsforhold for landbruksarbeidere og bidra til etiske innkjøpsrutiner gjennom hele matvareproduksjonskjeden.

Relevante sider

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Grefsenhjemmet om ISO 9001:

Ingrid Blokhus

Last updated: 2022-11-30

NOK 775,00 (excl. VAT)

Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Stråling - Del 1: Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr (ISO 11137-1:2006, innbefattet Amd 1:2013)

LanguageEngelskEdition: 1 (2015-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 969,00 (excl. VAT)

Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Stråling - Del 2: Bestemmelse av steriliseringsdose (ISO 11137-2:2013)

LanguageEngelskEdition: 1 (2015-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Stråling - Del 3: Veiledning om dosimetriske aspekter ved utvikling, validering og rutinekontroll (ISO 11137-3:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 530,00 (excl. VAT)

Kirurgiske instrumenter - Materialer - Del 1: Metaller (ISO 7153-1:2016)

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 7400:2017

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Legemiddel - Brukerpåførte etiketter for sprøyter, infusjonsposer, kassetter og lignende - Farger, utforming og ytelse

LanguageNorskEdition: 1 (2017-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8437:2017

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

LanguageNorskEdition: 1 (2017-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8435:2017

Standard

NOK 630,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

LanguageNorskEdition: 1 (2017-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8176:2017

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 893,00 (excl. VAT)

Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2016)

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 6510:2021

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Helse- og omsorgstjenester — Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten — Kompetanseområder og metode

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-02-23)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Ergonomi - Generell tilnærming, prinsipper og begreper (ISO 26800:2011)

LanguageEngelskEdition: 1 (2011-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Akustikk - Laboratorie- og feltmåling av flanketransmisjon av luftlyd, trinnlyd og lyd fra tekniske installasjoner mellom tilstøtende rom - Del 1: Rammedokument (ISO 10848-1:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Akustikk - Laboratorie- og feltmåling av flanketransmisjon av luftlyd, trinnlyd og lyd fra tekniske installasjoner mellom tilstøtende rom - Del 2: Anvendelse på bygningsdeler type B når sammenkoplingen har liten innvirkning (ISO 10848-2:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Akustikk - Laboratorie- og feltmåling av flanketransmisjon av luftlyd, trinnlyd og lyd fra tekniske installasjoner mellom tilstøtende rom - Del 3: Anvendelse på bygningsdeler type B når sammenkoplingen har betydelig innvirkning (ISO 10848-3:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 530,00 (excl. VAT)

Akustikk - Laboratorie- og feltmåling av flanketransmisjon av luftlyd, trinnlyd og lyd fra tekniske installasjoner mellom tilstøtende rom - Del 4: Anvendelse på sammenkoblinger med minst én bygningsdel type A (ISO 10848-4:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

IWA 18:2016

Standard

NOK 2 238,00 (excl. VAT)

Framework for integrated community-based life-long health and care services in aged societies

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-06-09)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 650,00 (excl. VAT)

Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn - Ledelsessystem for bærekraftig utvikling - Krav med brukerveiledning

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access