NS 3960:2019

NOK 828,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold
English title: Fire detection and fire alarm systems - Design, installation, operation and maintenance
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-04-01)
Supersedes: NS 3960:2013 Alert Withdrawn
Number of pages: 56
Price:

NOK 828,00 (excl. VAT)
NOK 1 035,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.20
NS ICS 13
Scope: Denne standarden spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av brannalarmanlegg. Bestemmelsene i standarden dekker også endringer, utvidelser og moderniseringer av automatiske brannalarmanlegg basert på vurderingene nedenfor. For søknadspliktig tiltak hvor kommunen ikke krever branntekniske utbedringer i andre deler av byggverket gjelder:  utvidelsen prosjekteres etter dette dokumentet, men brannalarmanlegg i andre deler av byggverket berøres ikke;  ved modernisering av gammelt anlegg til ny teknologi byttes anlegget punkt mot punkt. Dette betinger ikke ny prosjektering etter denne standarden. For søknadspliktig tiltak hvor kommunen krever branntekniske utbedringer også i andre deler av byggverket gjelder:  hele brannalarmanlegget (anlegg for utvidelse og andre deler av byggverket) prosjekteres etter denne standard. For ikke søknadspliktig tiltak gjelder:  utvidelsen prosjekteres etter denne standarden, men brannalarmanlegg i andre deler av byggverket berøres ikke;  ved modernisering av gammelt anlegg til ny teknologi byttes anlegget punkt for punkt. Dette betinger ikke prosjektering etter dette dokumentet;  mindre endringer innenfor en branncelle er ikke å betrakte som søknadspliktig, men skal utføres av kompetent personell. Standarden omfatter systemer med minst én brannmelder eller én branndetektor. Systemene kan være i stand til å gi signaler for å aktivere, i tilfelle brann, de faste brannslokkesystemene og andre tekniske installasjoner som viftestopp, heisstyring, låssystemer med mer. Standarden dekker ikke bestemmelser om når et automatisk brannalarmanlegg skal installeres i en bygning. MERKNAD Slike krav er dekket i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven med tilhørende veiledning. Røykvarslere utført etter NS-EN 14604 Røykvarslere er ikke et system i henhold til denne standarden.
Committee: SN/K 011
Adopted: 2019-04-01
ICS: 13.220.20 - Brannvern