NS 3420-ZK:2019

NOK 1 235,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder
English title: Specification texts for building, construction and installations - Part ZK: Operation and maintenance of parks and gardens
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2019-12-01)
Supersedes: NS 3420-ZK:2016 Alert Withdrawn
Number of pages: 124
Price:

NOK 1 235,00 (excl. VAT)
NOK 1 543,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 65
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.010
NS ICS 65.020
NS ICS 65.020.99
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet gjelder for skjøtsel og drift av park- og landskapsområder. Dokumentet inkluderer egne postgrunnlag for beskrivelse av etablering, drift og avslutning for utførelse av eget kontraktsarbeid. Dokumentet omfatter beskrivelsestekster for skjøtsel av vegetasjon og andre driftsoppgaver utendørs, herunder drift av lekeplass, utstyr, installasjoner og konstruksjoner samt drift av gang- og kjørearealer.Dokumentet omfatter også avfallshåndtering og renhold utendørs.Dokumentet grupperer skjøtsel av vegetasjon og drift av gang- og kjørearealer i kvalitetsklasser fra 1-4.Dette dokumentet beskriver løpende fasilitetstjenester per år, og periodiske arbeider per gang. Dokumentet inkluderer sammensatte arbeider for enklere å beskrive komplett skjøtsel av vegetasjon, uten inngående fagkompetanse på området.
Committee: SN/K 435/AG 2
Adopted: 2019-12-01
ICS: 65.020.99 - Andre standarder om jord- og skogbruk
901 - NS 3420 Standardsamling Komplett
91.010.30 - Tekniske aspekter
93.010 - Anleggsvirksomhet generelt