SN-NSPEK 3031:2020

NOK 1 510,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Bygningers energiytelse — Beregning av energibehov og energiforsyning
English title: Energy performance of buildings — Calculation of energy needs and energy supply
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1.0 (2020-03-31)
Supersedes: SN/TS 3031:2016 Alert Withdrawn
Superseded by: SN-NSPEK 3031:2021 Check Published
Number of pages: 168
Price:

NOK 1 510,00 (excl. VAT)
NOK 1 887,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.040.91
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information: Denne norske spesifikasjonen viser regler for å beregne bygningers energibehov, behovet for levert energi til bygningen og eksportert energi til energinettet. Denne norske spesifikasjonen viser også regler for å validere dynamiske beregningsprogrammer etter NS-EN 15265:2007.

Tillegg A omfatter normerte inndata som skal brukes til å beregne energiytelsen med normerte betingelser. Verdiene i tillegg A er utarbeidet som referansebetingelser og representerer ikke nødvendigvis reelle forhold.

Denne norske spesifikasjonen gir regler for beregning av en bygnings:
  • varmetapstall;
  • netto energibehov (beregningspunkt A);
  • varmetap ved distribusjon for oppvarming, varmtvann og kjøling;
  • varmetap ved akkumulering for oppvarming, varmtvann og kjøling;
  • brutto energibehov (avgitt energi fra energisentral, beregningspunkt B);
  • ytelsen til termisk energisentral i form av varmefaktorer, virkningsgrader og kjølefaktorer
  • egenprodusert elektrisitet;
  • behov for levert (kjøpt) energi, eksport av egenprodusert energi og resulterende netto levert energi (beregningspunkt C);
  • primærenergibehov, klimagassutslipp (CO2-ekvivalent), energikostnad og annen vekting.

Denne norske spesifikasjonen kompletterer reglene og metodene i de europeiske standardene knyttet til bygningsenergidirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse).

OBS: NS 3031:2014 er formelt trukket tilbake men SKAL benyttes inntil videre ved kontroll opp mot TEK 17 (Byggeforskriftene), Energimerkeordningen, BREEAM NOR og passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701.
Adopted: 2020-03-31
Withdrawn: 2021-12-03
ICS: 01.040.91 - Bygningsmaterialer og bygging (Ordlister)
91.120.10 - Varmeisolering