NS 3454:2000

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og struktur
English title: Life cycle costs for building and civil engineering work - Principles and classification
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2000-03-17)
Supersedes: NS 3454:1988 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3454:2013 Check Published
Number of pages: 28
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.99
Referansestandarder TEK - Komplett
Scope: Denne standarden klargjør forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, og fastlegger hovedposter for disse. Dette gir mulighet for registrering av erfaringstall, oppbygging av nøkkeltall og sammenligning mellom byggverk. Årlige kostnader omfatter kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) gjennom hele brukstiden. Årskostnadene beregnes som et fast årlig beløp bestående av henholdsvis kapitalkostnader og kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU), samt kostnader ved brukstidens slutt (riving). Årskostnader beregnes som annuitet. Sammenhengen mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader er vist på figur 1. Det vanligste ved gjennomføring av årskostnadsberegninger er at alle kostnadskomponenter uttrykkes i fast kroneverdi. Hovedregelen er at alle beløp regnes i beregningsårets kroneverdi (faste priser). For beregninger fremover betyr dette at man ikke trenger å anslå den generelle prisstigningen. Dette forutsetter imidlertid bruk av realrente ved diskonteringen. Dette forutsetter også at ingen fremtidige kostnader avviker fra den generelle prisutviklingen. Dersom kostnadsutviklingen skjer differensielt, bør dette hensyntas.
Committee: SN/K 511
Adopted: 2000-03-17
Withdrawn: 2013-03-01
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
91.010.99 - Andre aspekter