NS-EN 15978:2011

NOK 1 036,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode
English title: Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2012-02-01)
Number of pages: 56
Price:

NOK 1 036,00 (excl. VAT)
NOK 1 295,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.040.99
Scope: Denne europeiske standarden angir en beregningsmetode basert på livsløpsvurdering (LCA) og andre kvantifiserte miljødata for å vurdere bygningers miljøprestasjon. Videre angir den verktøy for å rapportere og kommunisere resultatene fra vurderingen. Standarden får anvendelse på nye og eksisterende bygninger og renoveringsprosjekter. Standarden: – beskriver objektet for vurderingen; – angir systemgrensene som gjelder på bygningsnivå; – angir prosedyrene som skal brukes i livsløpsregnskapet; – lister opp indikatorer og prosedyrer for å beregne disse indikatorene; – stiller krav til framstilling av resultatene ved rapportering og kommunikasjon og; – stiller krav til dataene som er nødvendig for beregningen. Vurderingsmetoden dekker alle stadier av bygningens livsløp og er basert på data hentet fra miljødeklarasjoner (EPD), deres "informasjonsmoduler" (NS-EN 15804) og annen informasjon som er nødvendig og relevant for å gjennomføre vurderingen. Vurderingen omfatter alle byggevarer, prosesser og tjenester som har forbindelse med bygningen, og som er brukt i bygningens livsløp. Tolkning og vurdering av resultatene fra vurderingen er ikke en del av denne europeiske standardens omfang.
Committee: SN/K 223
Adopted: 2012-02-01
ICS: 91.040.99 - Andre bygninger