NS 8141-3:2014

NOK 530,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Vibrasjoner og støt — Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk — Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire
English title: Vibration and shock — Guideline limit values for construction work, open-pit and pit mining and traffic — Part 3: Effects of vibration from blasting on triggering landslide in quick clay
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2014-04-01)
Price:

NOK 530,00 (excl. VAT)
NOK 662,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 17.140
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.25
NS ICS 17
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information:

Denne standarden inneholder veiledende grenseverdi for å hindre utløsning av skred i kvikkleire på grunn av vibrasjoner forårsaket av sprengning i berg eller andre faste masser. Standarden har en ny målemetode for vibrasjoner/rystelser. Det er beskrevet målemetoder også under vann.

Standarden kan brukes i forbindelse med risikovurdering, konsesjonsbehandling, konsekvensanalyse, konkurransegrunnlag, anbuds/tilbuds underlag, kontrakter, planlegging og gjennomføring av arbeider o.l.
Scope: Denne delen av standarden fastsetter en veiledende grenseverdi for å unngå utløsning av skred i kvikkleire på grunn av vibrasjoner forårsaket av sprengning. Grenseverdien gjelder for sprengning i berg eller andre faste masser som grenser inn mot kvikkleire der helning, topografi, skrenter mv. er slik at et skred vil kunne utvikle seg. Standarden beskriver hvordan vibrasjonene skal måles og vurderes. Grenseverdien er angitt ved toppverdi av frekvensveid svingehastighet som definert i punkt 3. Denne delen av standarden omfatter kun risiko for utløsning av skred i kvikkleire. Vibrasjonsskader på byggverk som følge av vibrasjonsinduserende virksomhet, omhandles i del 1 og 2. Standarden gjelder ikke naturgitte vibrasjoner, slike som jordskjelv, bølgeslag o.l. Standarden gjelder ikke for sprengning i kvikkleire der formålet er massefortrengning. Grenseverdien i denne delen av standarden gjelder ikke menneskelige reaksjoner på vibrasjoner (se NS 8176 [8] for trafikk), eller skader som kan oppstå på infrastruktur, for eksempel vann- og gassledninger og elektriske kabler.
Committee: SN/K 293
Adopted: 2014-04-01
ICS: 17.140 - Akustikk og akustiske målinger
91.120.25 - Beskyttelse mot vibrasjon og jordskjelv