NS-EN ISO 9001:2015

NOK 1 980,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)
English title: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2015-09-21)
Supersedes: NS-EN ISO 9001:2008 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 9001:2008 Alert Withdrawn
Number of pages: 40
Price:

NOK 1 980,00 (excl. VAT)
NOK 2 475,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.10
NS ICS 03
Ledelsessystemer for kvalitet
Referansestandarder TEK - Komplett
Product information: OBS: Rettelsesblad NS-EN ISO 9001:2015/AC:2015 er innarbeidet i denne standarden. NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring angir kravene til hva et kvalitetsstyringssystem bør inneholde. Den presenterer også det grunnleggende nivået på kvalitet i en virksomhet.

Vi holder jevnlig kurs i NS-EN ISO 9001 og relaterte standarder. Se våre kurssider for en oversikt.

Scope: Denne internasjonale standarden angir krav til et ledelsessystem for kvalitet når en organisasjon: a) trenger å bevise sin evne til å konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav og krav i lover og forskrifter, og b) tar sikte på å bedre kundetilfredsheten ved virkningsfull anvendelse av systemet, inklusive prosesser for forbedring av systemet og sikringen av samsvar med krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter. Alle kravene i denne internasjonale standarden er generelle og ment å være anvendelige for enhver organisasjon uavhengig av dens type og størrelse, og av produkter og tjenester som den leverer. MERKNAD 1 I denne internasjonale standarden gjelder termene «produkt» eller «tjeneste» bare produkter og tjenester som er beregnet på eller etterspurt av en kunde. MERKNAD 2 Myndighetskrav og forskriftskrav kan uttrykkes som lovfestede krav.
Adopted: 2015-09-21
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
03.120.10 - Kvalitetsledelse og kvalitetssikring
907 - Systemer for kvalitetsstyring