NS-EN 378-4:2016

NOK 621,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options
Status: Check Published
Norwegian title: Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk
English title: Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-02-01)
Number of pages: 28
Price:

NOK 621,00 (excl. VAT)
NOK 776,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 27.080
NS ICS 27.200
NS ICS 27
NS-EN 378- serien for kuldeanlegg og varmepumper
Scope: Denne europeiske standarden angir kravene for sikkerhet for personer og eiendom, gir veiledning for beskyttelse av miljøet, og etablerer prosedyrer for drift, vedlikehold og reparasjon av kuldeanlegg og gjenvinning av kuldemedium. Termen "kuldeanlegg" som brukes i denne europeiske standarden, innbefatter varmepumper. Denne standarden gjelder for: a) kuldeanlegg, stasjonære eller mobile, i alle størrelser medregnet varmepumper; b) indirekte kulde- eller varmeanlegg; c) oppstillingssted for kuldeanleggene; d) utskiftede deler og utvidelser, etter at denne standarden er tatt i bruk, hvis de ikke er identiske i funksjon og kapasitet. Denne standarden dekker ikke "klimaanlegg for motorkjøretøy" bygd i henhold til produktstandarder som ISO 13043. Anlegg som bruker andre kuldemedier enn dem som er oppført i NS-EN 378-1:2016, tillegg E, omfattes ikke av denne standarden med mindre de har blitt tilordnet en sikkerhetsklasse i henhold til ISO 817. Denne standarden gjelder ikke for lagret gods. Denne standarden gjelder ikke kuldeanlegg og varmepumper som ble produsert før standardens utgivelsesdato som en europeisk standard, bortsett fra utvidelser og endringer av anlegget som ble implementert etter utgivelsen. Denne standarden gjelder nye kuldeanlegg, utvidelser eller endringer av allerede eksisterende anlegg, og eksisterende stasjonære anlegg, som overføres og brukes på et annet sted. Denne standarden gjelder også hvis et anlegg konverteres til en annen kuldemedietype. I så fall skal samsvar med de relevante punktene i del 1 til 4 i standarden vurderes. Del 4 av denne europeiske standarden angir krav for sikkerhet og miljøaspekter i tilknytning til drift, vedlikehold og reparasjon av kuldeanlegg samt gjenvinning, gjenbruk og kassering av alle typer kuldemedier, kuldeoljer, kuldebærer, kuldeanlegg og deler av slike. Disse kravene er ment å skulle minimere risikoen for skade på personer og skade på utstyr og miljø som følge av ikke-kompetent håndtering av kuldemedier eller på grunn av forurensende stoffer som forårsaker at systemet bryter sammen, og påfølgende utslipp av kuldemedium. Underpunkt 4, 5.1.1 til 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 og 6.6 i denne europeiske standarden gjelder ikke for forhåndsfylte anlegg som har strømkabel, som er forseglet av produsenten, og som er i samsvar med NEK EN 60335 -serien.
Committee: SN/K 033
Adopted: 2017-02-01
ICS: 27.080 - Varmepumper
27.200 - Kuldeteknikk