NS-EN 378:2016/G1:2017

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Veiledning til NS-EN 378-serien fra 2016 — Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav
English title: Guidance to NS-EN 378-series from 2016 — Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1.0 (2017-09-05)
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.040.27
NS ICS 27.080
NS ICS 27.200
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 27
Product information: Denne veiledningen skal introdusere kuldestandardserien NS-EN 378 fra 2016 for alle som er i befatning med kuldeanlegg og varmepumper, og spesielt kuldeentreprenører. Kuldestandardene er laget av og for kuldeentreprenører. Ved å følge disse standardene vil kuldeentreprenøren selge, prosjektere, installere og vedlikeholde kuldeanlegg og varmepumper som sikrer beste praksis. I tillegg vil myndighetenes generelle krav til sikkerhet og miljø være ivaretatt. Eventuelle nasjonale og lokale krav vil overstyre kuldestandardene, og det er kuldeentreprenørens ansvar å sette seg inn i og følge slike krav.
Scope: Denne europeiske standarden angir kravene for sikkerhet for personer og eiendom, gir veiledning for beskyttelse av miljøet og etablerer prosedyrer for drift, vedlikehold og reparasjon av kuldeanlegg og gjenvinning av kuldemedium. Termen "kuldeanlegg" som brukes i denne europeiske standarden, innbefatter varmepumper. Denne delen av NS EN 378 angir klassifisering og vurderingskriterier som gjelder kuldeanlegg. Disse klassifiserings- og vurderingskriteriene brukes i del 2, 3 og 4. Denne standarden gjelder for: a) kuldeanlegg, stasjonære eller mobile, i alle størrelser, bortsett fra luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy som dekkes av en spesifikk produktstandard, f.eks. ISO 13043; b) indirekte kulde- eller varmeanlegg; c) oppstillingssted for kuldeanleggene; d) utskiftede deler og utvidelser, etter at denne standarden er tatt i bruk, hvis de ikke er identiske i funksjon og kapasitet. Anlegg som bruker andre kuldemedier enn de som er oppført i tillegg E i denne europeiske standarden, dekkes ikke av denne standarden. Tillegg C angir hvordan gå ut over den tillatte fyllingsmengden i et gitt område ved å innføre ekstra sikkerhetstiltak som reduserer risikoen. Tillegg E angir kriterier for sikkerhet og miljømessige hensyn ved ulike kuldemedier som brukes ved kjøling og luftkondisjonering. Denne standarden gjelder ikke kuldeanlegg og varmepumper som ble produsert før standardens utgivelsesdato som en europeisk standard, bortsett fra utvidelser og endringer av anlegget som ble implementert etter utgivelsen. Denne standarden gjelder nye kuldeanlegg, utvidelser eller endringer av allerede eksisterende anlegg, og eksisterende stasjonære anlegg, som overføres og brukes på et annet sted. Denne standarden gjelder også hvis et anlegg konverteres til en annen kuldemedietype. I så fall skal samsvar med de relevante punktene i del 1 til 4 i standarden vurderes. Produktfamiliestandarder som omhandler sikkerheten til kuldeanlegg, har forrang for horisontale og generelle standarder som dekker samme emne.
Committee: SN/K 033
Adopted: 2017-09-05
ICS: 01.040.27 - Energi- og varmeoverføringsteknikk (Ordlister)
27.080 - Varmepumper
27.200 - Kuldeteknikk