NORSOK R-005 N

NOK 1 125,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land. Rev. 1, Juni 2007
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2007-06-29)
Price:

NOK 1 125,00 (excl. VAT)
NOK 1 406,25 (with VAT)

Included in: NORSOK komplett
Product information:

Denne NORSOK-standarden gjelder sikker bruk av løfte- og transportutstyr som benyttes i forbindelse med operasjoner i petroleumsvirksomheten på land. Standarden dekker ikke bruk av personheiser og fallsikringsutstyr.

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner og transportoperasjoner.

Under utarbeidelsen av denne NORSOK-standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter samt europeiske og internasjonale standarder.

Petroleumstilsynet fører tilsyn med at de kravene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljølovgivningen blir etterlevd. Sikkerhet og arbeidsmiljø for petroleumsanlegg på land er regulert gjennom ”Midlertidig forskrift for sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer”.

For denne forskriftens virkeområde er Petroleumstilsynet tilsynsmyndighet etter gjeldende landregelverk for løfte- og transportoperasjoner, deriblant Direktoratet for arbeidstilsynets (DAT) "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr" og "Forskrift om maskiner" samt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin "Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane" med endringer.

Fagplaner og opplæringsplaner som i standarden er beskrevet å være tilgjengelig på Standard Norges hjemmeside kan lastes ned her.

Adopted: 2007-06-29
ICS: 913.12 - NORSOK del R - Lifting Equipment/Mechanical