NS 3031:2007

NOK 1 471,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data
English title: Calculation of energy performance of buildings - Method and data
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 5 (2007-10-15)
Supersedes: NS 3031:1987 Alert Withdrawn
NS 3032:1984 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3031:2007+A1:2011 Alert Withdrawn
Number of pages: 72
Price:

NOK 1 471,00 (excl. VAT)
NOK 1 838,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.040.91
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS ICS 01
NS ICS 01.040
Referansestandarder TEK - Komplett
Product information: NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data inneholder beregningsregler og inndata. Disse brukes for å dokumentere bygningers energiytelse og totale årlige energibehov. NS 3031 retter seg spesielt mot bygningsingeniører, VVS-ingeniører, enøk-rådgivere, arkitekter og produsenter innenfor Bygg- og anleggsnæringen. I forbindelse med reviderte energikrav i teknisk forskrift (TEK) til Plan og Bygningsloven og energimerking av bygninger, vil NS 3031 brukes som referansestandard.
Scope: Standarden omfatter tre beregningsalternativer: – månedsberegning (stasjonær metode) etter NS-EN ISO 13790; – forenklet timeberegning (dynamisk metode) etter NS-EN ISO 13790; – detaljerte beregningsprogrammer (dynamisk metode) validert etter NS-EN 15265. Det er kun månedsberegning som er beskrevet i detalj i denne standarden. For dynamiske beregningsmetoder henvises det til NS-EN ISO 13790 eller validerte beregningsprogrammer. Tillegg A omfatter inndata som skal brukes for kontrollberegning mot offentlige krav. Verdiene i tillegg A er utarbeidet for dokumentasjon mot forskifter og representerer ikke reelle forhold. Standarden inneholder fellesbestemmelser og inndata som skal benyttes for alle de tre ovennevnte beregningsmetodene. Standarden fastlegger regler for beregning av bygningers – varmetapstall; – totalt netto energibehov i et energibudsjett; – levert energi til bygninger fordelt på ulike energivarer; – primærenergibehov, CO2-utslipp, vektet levert energi og energikostnad. NS 3031 kan brukes til å: – vurdere om bygningen tilfredsstiller energikrav gitt i Forskrift om krav til byggverk (TEK); – dokumentere teoretisk energibehov etter energisertifikat for bygninger; – vise et typisk nivå på eksisterende bygningers energibehov og dokumentere en bygnings teoretiske energiytelse i forbindelse med energisertifisering; – optimalisere energiytelsen til en ny bygning ved å bruke metoden på alternative løsninger eller spesifiserte bruksbetingelser; – vurdere virkningen av mulige energitiltak på eksisterende bygninger ved å beregne energibehovet med og uten energitiltak, både med hensyn på redusert energibruk, CO2-utslipp og reduserte energikostnader; – anslå fremtidig behov for energiressurser på nasjonalt og internasjonalt nivå ved å beregne energibehovet for flere bygninger som kan anses som representative for hele bygningsmassen. Standarden kompletterer og følger reglene og metodene der de finnes i de europeiske standardene knyttet til Bygningsenergidirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/91/EF om bygningers energiytelse), og gir brukeren de nødvendige valgene og beregningsdata som det åpnes for i de europeiske standardene.
Committee: SN/K 034
Adopted: 2007-10-15
Withdrawn: 2011-12-01
ICS: 900.03.14 - Kap.14 - Energi
01.040.91 - Bygningsmaterialer og bygging (Ordlister)
91.120.10 - Varmeisolering