NS 8174-2:2007

NOK 534,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Del 2: Forenklet metode
English title: Acoustics - Measurement of sound pressure level from road traffic - Part 2: Survey method
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2007-11-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 534,00 (excl. VAT)
NOK 667,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 17.140
NS ICS 17
NS ICS 17.140.30
NS ICS 43
NS ICS 43.020
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden fastlegger en forenklet metode for å bestemme A-veid
− dag-kveld-natt lydnivå;
− statistisk maksimalverdi av lydtrykknivå;
− ekvivalent lydtrykknivå; og
– maksimalt lydtrykknivå,
utendørs samt i rom i bygninger, fra veitrafikk under spesifiserte trafikkforhold og enkle måleforhold på
avstander opptil 100 m fra veien. For lengre avstander eller når det er kompliserte måleforhold gjelder
teknisk metode i NS 8174-1:2007.
Målet er å bestemme lydnivåer slik de opptrer ved lydutbredelse preget av svak medvind, det vil si uten å
ta hensyn til den faktiske meteorologiske variasjonen på stedet.
Metoden spesifiserer hvordan lydtrykknivået ved et gitt punkt skal måles, og hvordan lydtrykknivåene kan
bestemmes ved å måle i flere målepunkter samtidig.
Resultater og beregnet måleusikkerhet kan brukes til sammenligning med gitte grenseverdier.
Denne standarden gjelder ikke for automatiserte målinger uten tilsyn.

Committee: SN/K 237
Adopted: 2007-11-01
ICS: 916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
17.140.30 - Støy fra transportmidler
43.020 - Kjøretøyer generelt