Unstable website

Unfortunately, we are experiencing instability with our website due to problems with our external operating partner. We are working to resolve the issue and apologize for the inconvenience this causes.

 

NS 5814:2008

NOK 534,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Krav til risikovurderinger
English title: Requirements for risk assessment
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2008-07-01)
Supersedes: NS 5814:1991 Alert Withdrawn
Number of pages: 24
Price:

NOK 534,00 (excl. VAT)
NOK 667,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information: En generell standard rettet mot fag, bransjer og næringer som ikke har egne standarder for risikovurdering. Standarden gir en beskrivelse av risikovurderingens plass i risikostyring og av faktorer som påvirker planlegging og gjennomføring av risikovurderinger, for eksempel rammebetingelser og etablering av risikoakseptkriterier.
Scope: Denne standarden stiller krav til risikovurdering. Med risikovurdering menes planlegging, gjennomføring
av risikoanalyse og risikoevaluering, jf. figur 1. Dette innebærer blant annet å identifisere farer og
uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko samt å identifisere tiltak som kan fjerne eller redusere
risiko. Standarden stiller også krav til dokumentasjon av risikovurderingen.
Standarden omfatter de elementene som kan inngå i en risikovurdering. Det er ikke gitt at alle elementer
som beskrives, skal inngå i alle risikovurderinger. Dette avhenger blant annet av vurderingens formål og
omfang.
Risikovurdering inngår som ett av elementene i risikostyring. Andre elementer i risikostyringen kan
påvirke planlegging og gjennomføring av risikovurderingen. I den grad dette er tilfelle, omtales også disse
elementene i denne standarden.
Systematikken i arbeidet med en risikovurdering er vist skjematisk på figur 1. På figuren er det vist til
hvilke punkter i standarden som beskriver de ulike elementene.
Committee: SN/K 239
Adopted: 2008-07-01
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt