NS 5814:2008

NOK 460,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Krav til risikovurderinger
English title: Requirements for risk assessment
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2008-07-01)
Supersedes: NS 5814:1991 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 5814:2021 Check Published
Number of pages: 20
Price:

NOK 460,00 (excl. VAT)
NOK 575,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information: En generell standard rettet mot fag, bransjer og næringer som ikke har egne standarder for risikovurdering. Standarden gir en beskrivelse av risikovurderingens plass i risikostyring og av faktorer som påvirker planlegging og gjennomføring av risikovurderinger, for eksempel rammebetingelser og etablering av risikoakseptkriterier.
Scope: Denne standarden stiller krav til risikovurdering. Med risikovurdering menes planlegging, gjennomføring av risikoanalyse og risikoevaluering, jf. figur 1. Dette innebærer blant annet å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko samt å identifisere tiltak som kan fjerne eller redusere risiko. Standarden stiller også krav til dokumentasjon av risikovurderingen. Standarden omfatter de elementene som kan inngå i en risikovurdering. Det er ikke gitt at alle elementer som beskrives, skal inngå i alle risikovurderinger. Dette avhenger blant annet av vurderingens formål og omfang. Risikovurdering inngår som ett av elementene i risikostyring. Andre elementer i risikostyringen kan påvirke planlegging og gjennomføring av risikovurderingen. I den grad dette er tilfelle, omtales også disse elementene i denne standarden. Systematikken i arbeidet med en risikovurdering er vist skjematisk på figur 1. På figuren er det vist til hvilke punkter i standarden som beskriver de ulike elementene.
Committee: SN/K 239
Adopted: 2008-07-01
Withdrawn: 2021-04-28
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt