SN-BS OHSAS 18001:2007

NOK 1 158,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Styringssystemer for arbeidsmiljø - Krav
English title: Occupational health and safety management systems - Requirements
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2008-09-15)
Superseded by: NS-ISO 45001:2018 Check Published
NS-ISO 45001:2018 Check Published
Number of pages: 32
Price:

NOK 1 158,00 (excl. VAT)
NOK 1 447,50 (with VAT)

Included in: NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information: SN BS-OHSAS 18001 beskriver kravene til en organisasjons styringssystemer for arbeidsmiljø. Den dekker temaer som planlegging, fareidentifikasjon,risikovurdering, arbeidsmiljøledelse, bevissthet og kompetanse, opplæring, kommunikasjon, beredskap og respons, ytelsesmåling og forbedringsaktiviteter. Hensikten med SN-BS OHSAS 18001 er å gi organisasjoner et verktøy som kan brukes ved styring av arbeidsmiljøet og som kan bidra til at organisasjoner oppnår mål med hensyn til arbeidsmiljø og økonomi. Standarden er forenlig med standardene NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitetsstyring) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljøstyring), slik organisasjonen kan etablere ett styringssystem, dersom det er ønskelig.
Scope: Denne standarden i serien for vurdering av arbeidsmiljøet (Occupational Health and Safety Assessment,
OHSAS) spesifiserer krav til et styringssystem for arbeidsmiljøet for å gjøre det mulig for en organisasjon
å styre dens arbeidsmiljørisiko og forbedre sin arbeidsmiljøprestasjon. Den angir ikke spesifikke kriterier
for arbeidsmiljøprestasjon, og den gir heller ikke detaljerte spesifikasjoner med hensyn til
styringssystemets utforming.
Denne arbeidsmiljøstandarden kan brukes av enhver organisasjon som ønsker å:
a) etablere et styringssystem for arbeidsmiljø for å eliminere eller minimere risiko for personale eller
andre interesseparter som kan utsettes for farer forbundet med dens aktiviteter;
b) iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et styringssystem for arbeidsmiljø;
c) forsikre seg om at det er samsvar med den angitte arbeidsmiljøpolitikken;
d) bevise samsvar med denne arbeidsmiljøstyringsstandarden ved å:
1) gjennomføre egenvurdering og egenerklæring, eller
2) søke bekreftelse på samsvar hos parter som har en interesse i organisasjonen, for eksempel
kunder, eller
3) søke bekreftelse på sin egenerklæring fra eksterne parter, eller
4) søke sertifisering/registrering av styringssystemet for arbeidsmiljø hos en ekstern
organisasjon.
Alle kravene i denne standarden er beregnet på å bli innarbeidet i ethvert styringssystem for arbeidsmiljø.
I hvilket omfang den anvendes, vil avhenge av forhold som organisasjonens arbeidsmiljøpolitikk, hva
slags aktiviteter som utføres, og driftsforholdenes risiko og kompleksitet.
Denne standarden for styring av arbeidsmiljøet er ment å omfatte helse og sikkerhet i arbeidslivet, og ikke
andre former for helse og sikkerhet, slik som ansattes velvære/velværeprogrammer, produktsikkerhet,
skade på eiendom eller miljømessige påvirkninger.

Committee: SN/K 299
Adopted: 2008-09-15
Withdrawn: 2018-04-01
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt
13.100 - Sikkerhet på arbeidsplassen.Yrkeshygiene