NS 8406:2009

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
English title: Simplifed Norwegian building and civil engineering contract
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2009-07-01)
Supersedes: NS 8406:2006 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
Startpakke for byggmestre
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information: NS 8406 bør brukes dersom organiseringen eller omfanget av prosjektet ikke tilsier at behovet for strenge varslingsprosedyrer og samordningsplikter er like sterkt som etter NS 8405. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren. Standarden skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

Vi holder jevnlig kurs i NS 8405 og NS 8406. Se våre kurssider for en oversikt.

Scope: Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den andre parten (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren. Standarden bør ikke anvendes der mange entreprenører arbeider samtidig på byggeplassen. Standarden er egnet for kontraktsforhold hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. I kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller omfanget av prosjektet er behov for mer omfattende forpliktelser knyttet til varsling og samordning, er NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, mer egnet.
Committee: SN/K 251
Adopted: 2009-07-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter
929 - Startpakke for byggmestre
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg