NEK 420:2010

NOK 1 405,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 4.0 (2010-11-03)
Supersedes: NEK 420:2007 Alert Withdrawn
Superseded by: NEK 420A:2016 Check Published
Number of pages: 504
Price:

NOK 1 405,00 (excl. VAT)
NOK 1 756,25 (with VAT)

Included in: ATEX Komplett
Product information: NEK 420:2010 inneholder norske normer for områdeklassifisering og elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Normene er en meningstro oversettelse av tilsvarende europanormer fra CENELEC og internasjonale normer fra IEC. NEK 420:2010 har to helt nye deler som omhandler områdeklassifisering og elektriske installasjoner i områder der det lagres eller produseres eksplosivt stoff. Det er også to tillegg i samlingen som omhandler veiledning om normer, standarder, beskyttelsesarter og merking, samt FHOSEX med sjekklister for eksplosjonsvern. Eksplosjonsfarlige områder finner vi først og fremst innen oljeindustrien, gruveindustrien, prosessindustrien og distribusjonsleddene for petroleumsprodukter, men også innen andre industrier og virksomhetsområder som for eksempel næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, metallindustri, avfallsdeponier, i landbruket og ikke minst i et økende antall lokale anlegg for bruk av propan og husholdningsgass.

NEK 420:2010 er delvis erstattet av NEK 420A:2016. NEK 420A:2016 erstatter de delene av NEK 420:2010 som omhandler EN 60079-14, EN 60079-17, EN 60079-19. I tillegg inneholder NEK 420A:2016 IEC/IEEE 60079-30-2 som er en ny standard.

Resterende deler av NEK 420:2010 er pr. juni 2016 fortsatt under revisjon og vil bli erstattet av NEK 420B og NEK 420C.
Committee: NEK/NK31
Adopted: 2010-11-03