NS 8417:2011

NOK 1 005,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
English title: General conditions of contract for design and build sub-contracts
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2011-07-01)
Supersedes: NS 3406:1997 Alert Withdrawn
Number of pages: 48
Price:

NOK 1 005,00 (excl. VAT)
NOK 1 256,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
Product information: NS 8417 inneholder kontraktsbestemmelser som skal brukes i kontrakter der totalunderentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av en del av et bygg- eller anleggsarbeid som totalentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.
Scope: I denne protokollen angis virkeområdet for NS 8417 og viktige forutsetninger for bruken av standarden. Protokollen gjelder derfor forhold som i tid ligger forut for inngåelsen av den individuelle kontrakt basert på NS 8417. Den individuelle kontrakten vil ikke bli ugyldig i tilfelle partene avviker fra de rammer for bruken som fremgår i det følgende. Det understrekes imidlertid at slike avvik vil kunne være illojale i forhold til de forutsetninger standarden bygger på og som ligger til grunn for balanseringen av de løsninger den angir. Innledende om standarden Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der èn part (totalunderentreprenøren (TUE)) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av en del av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) som den annen part (totalentreprenøren) har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør. Standarden gir uttrykk for hva komiteens medlemmer er blitt enige om som alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser. Det er en forutsetning at standarden anvendes uten andre endringer eller avvik enn de standarden selv eller protokollen åpner for. Andre avvik kan kun gjøres dersom spesielle forhold ved det enkelte prosjekt, for eksempel gjennomføringsmodell, tilsier det. Det er noen forhold ved totalunderentrepriser som ikke kan være gjenstand for kontraktsregulering. Dette er forhold som gjelder hvordan partene bør opptre før kontraktsinngåelsen (tilbuds-/konkurransefasen), og som det derfor gis veiledning om i denne protokollen.
Committee: SN/K 233
Adopted: 2011-07-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg