NS 3960:2013

NOK 775,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold
English title: Fire detection and fire alarm systems - Design, installation, operation and maintenance
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2013-11-01)
Superseded by: NS 3960:2019 Check Published
Number of pages: 36
Price:

NOK 775,00 (excl. VAT)
NOK 968,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.20
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg. Kravene og anbefalingene i standarden er også ment å dekke endringer, utvidelser og moderniseringer av automatiske brannalarmanlegg basert på følgende vurderinger. For søknadspliktig tiltak hvor kommunen ikke krever branntekniske utbedringer i andre deler av byggverket gjelder: – utvidelsen prosjekteres etter denne standarden, men brannalarmanlegg i andre deler av bygget berøres ikke; – ved modernisering av gammelt anlegg til ny teknologi byttes anlegget punkt mot punkt. Dette betinger ikke ny prosjektering etter denne standarden. For søknadspliktig tiltak hvor kommunen krever branntekniske utbedringer også i andre deler av byggverket gjelder: – hele brannalarmanlegget (anlegg for utvidelse og andre deler av byggverket) prosjekteres etter denne standard. For ikke søknadspliktig tiltak gjelder: – utvidelsen prosjekteres etter denne standarden, men brannalarmanlegg i andre deler av byggverket berøres ikke; – ved modernisering av gammelt anlegg til ny teknologi byttes anlegget punkt for punkt. Dette betinger ikke prosjektering etter denne standarden. Standarden dekker systemer beregnet for beskyttelse av liv og eiendom. Standarden omfatter systemer med minst én brannmelder eller én branndetektor. Systemene kan være i stand til å gi signaler for å initiere, i tilfelle brann, drift av for eksempel faste brannslokkesystemene og andre tekniske installasjoner som viftestopp, heisstyring, låssystemer osv. men Standarden dekker ikke slike tilleggsfunksjoner aktivert gjennom tilknyttede grensesnitt. Standarden dekker ikke bestemmelser om at et automatisk brannalarmanlegg skal installeres i en bygning. Slike krav er dekket i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven med tilhørende veiledning. Røykvarslere utført etter NS-EN 14604 er ikke automatiske brannalarmanlegg i henhold til denne standarden.
Committee: SN/K 011
Adopted: 2013-11-01
Withdrawn: 2019-04-01
ICS: 13.220.20 - Brannvern