NS-EN ISO 8253-1:2010

NOK 893,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Akustikk - Audiometriske prøvingsmetoder - Del 1: Rentoneaudiometri ved luft- og benledning (ISO 8253-1:2010)
English title: Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry (ISO 8253-1:2010)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2011-02-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 893,00 (excl. VAT)
NOK 1 116,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.140
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne delen av NS EN ISO 8253 fastsetter krav til og prosedyrer for rentoneaudiometri ved luft- og benledning. For screeningformål er bare metoder for rentoneaudiometri ved luftledning beskrevet. Det er mulig at prosedyrene ikke er egnet for spesielle populasjoner, f.eks. svært små barn. Denne delen av NS EN ISO 8253 dekker ikke audiometriprosedyrer som må utføres på nivåer som ligger over forsøkspersonens høreterskel. Prosedyrer for og krav til taleaudiometri, elektrofysiologisk audiometri og tilfeller der høyttalere brukes som lydkilde, er ikke fastsatt.
Committee: SN/K 001
Adopted: 2011-02-01
ICS: 13.140 - Støy. Virkning på mennesker