NS 3808:2017

NOK 550,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau - Forbedring av sikkerheten
English title: Existing lifts, lifting platforms, escalators and moving walks - Improvements of safety
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2017-06-01)
Number of pages: 28
Price:

NOK 550,00 (excl. VAT)
NOK 687,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden angir konsekvenstiltak ved ombygging av løfteinnretninger for å ivareta sikkerhets-messige forhold. Standarden beskriver også forhold ved eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau som har vesentlig betydning for sikkerheten, der det kan være nødvendig å gjennom¬føre kompenserende tiltak uavhengig av ombygging. Standarden juridisk grunnlag er avhengig av de henvisningene som gjøres i TEK. Følges standardens anvisning for endring og reparasjon av løfteinnretninger, betyr dette at DiBK sine krav til minimumsløsninger er oppfylt. Fravikes disse løsningene skal det ved analyse gjøres rede for at en annen løsning er minst like god. Standarden:  angir kompanserende tiltak for å øke sikkerheten i eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.  gjør det mulig å vurdere sikkerhetsnivået i heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau; Standarden angir ikke retningslinjer for oppgradering av typegodkjente installasjoner etter direktivene eller der installasjonene følger harmonisere standarder.
Committee: SN/K 037
Adopted: 2017-06-01
ICS: 91.140.90 - Heiser. Rulletrapper