Busser på bussholdeplass
(Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Universell utforming og persontransport

Persontransport er et viktig område for standardisering. For at markedet for varer og tjenester på transportområdet skal fungere kreves det forutsigbarhet for både leverandører og bestillere gjennom felles kravspesifikasjoner og regelverk. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt.

Standarder gir forutsigbarhet
Standarder er et sentralt verktøy for å oppnå slik forutsigbarhet, fordi de er utviklet med konsensus mellom alle relevante parter, og utgjør et sett med krav som vil gjelde på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Innenfor transport gjelder dette spesielt tekniske krav til utforming av transportmidler og tilhørende infrastruktur, men også til prosesser og tjenester.

Et aspekt ved standardisering for å sikre forutsigbarhet og likeverdig tilgang til offentlig transport er universell utforming. Dette gjelder ikke bare tilgang til selve transportmidlene, men også infrastruktur som stasjonsbygninger, terminaler og andre deler av de fysiske rammene rundt transporttilbudene, og design og utøvelse av tjenestene.

Hvorfor er standarder nødvendig?
I følge Statistisk Sentralbyrås reisevaneundersøkelser er det beregnet at rundt 20 % av befolkningen opplever at de har problemer knyttet til bruk av offentlig transport. Dette skyldes flere faktorer; fra at selve transportmidlet er utilgjengelig (trapper, for høyt trinn inn i transportmidlet, manglende annonsering av holdeplass osv.) til at passasjeren skal reise over en lengre strekning og ikke er sikker på om de ulike leddene i reisekjeden er tilgjengelige.

En av løsningene på slike utfordringer er at bestillere og leverandører har en felles forståelse av kravene til universell utforming av de ulike leddene i reisekjeden. Dette gjelder også krav til utforming og utøvelse av transportrelaterte tjenester. Slike løsninger uttrykkes enklest gjennom standarder med omforente krav som sikrer at passasjerene får oppfylt sine rettigheter og er trygge på at de enkelte leddene i reisekjeden fungerer, uansett bosted, reiserutens lengde og andre faktorer.

For å få til dette i praksis kreves det

  • riktig utformede transportmidler
  • infrastruktur
  • informasjonsformidling om tilgjengelighet langs en reiserute
  • mulighet for alternative løsninger
  • informasjon om hvilke rettigheter passasjerer på ulike transportformer har
  • krav til utøvelse av tjenester overfor passasjerer med ulike utfordringer.

I dag finnes lovgivning på flere områder når det gjelder passasjerrettigheter.

Hvilke standarder er tilgjengelige i dag?
Standard Norge har i dag flere standarder som er relevante for persontransport og universell utforming, f. eks.:

  • NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger, som omhandler universell utforming av offentlige byggverk
  • NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger, som omhandler universell utforming av opparbeidete uteområder
  • NS 11022 Universell utforming - Automater for allmenn bruk - Krav til fysisk utforming og brukerdialog, som tar opp krav til universell utforming av automater

Det er også andre eksisterende standarder som er relevante for transportområdet. For en oversikt over området standardisering og universell utforming på transportområdet, se Standard Norges informasjonsportal reisekjeden.no.

Reisekjeden er for tiden utilgjengelig. Portalens framtid er til vurdering. 

Sist oppdatert: 2019-10-31

NS 11001-1:2018

Standard

NOK 1 195,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11005:2011

Standard

NOK 1 195,00 (eks. mva)

Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11022:2013

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Universell utforming - Automater for allmenn bruk - Krav til fysisk utforming og brukerdialog

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang