Aktivitet innenfor FDV og FM

Denne oversikten viser pågående prosjekter innenfor eiendomsforvaltning og Facility Management (oppdatert 2017-10-19)

Oversikten er inndelt i standarder for

 • Anskaffelser
 • Kontrakter
 • Ytelse/SLA
 • Resultat/PI/KPI
 • Bygg generelt
 • Vedlikehold
 • Facilities Management
 • Oversettelser

Anskaffelser og kontrakter

 • CEN opprettet i 2016 en komité CEN/TC 447 Services - Procurement, contracts and performance assessment. Det er under utarbeidelse en standard for kontraktselementer ved anskaffelse av tjenester og en for måling av ytelse knyttet til tjenester. Standardene vil gjelde uavhengig av type tjenester som skal anskaffes.
 • Utvikling av ny kontraktstandard for ettersyn og drift av heis, prNS 3809

Ytelse/SLA + måling av resultat/PI/KPI

 • Det pågår revisjon av NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. Standarden er på høring høsten 2017.
 • Det er under utvikling en veiledning og kontraktsformular for SLA basert på NS-EN 15221-2. Dette arbeidet pågår i SN/K 226 Fasilitetsstyring.
 • Beskrivelsesystem for fasilitetstjenester.
  Det eksisterer tre beskrivelsessystem i dag:
  - NS-EN 15221-2 + kravspesifikasjon
  - NS 3451 (bygningsdelstabell) + funksjonskrav
  - NS 3420 for beskrivelse av tjenestenivå
  Standard Norge og komiteen for fasilitetsstyring, SN/K 226, har utviklet strukturen for en ny NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester. Standarden vil erstatte drift og vedlikeholdsdelen i NS 3420 (Del Z). Den nye NS 6420 vil omfatte postene 3 (drift og vedlikehold) , 6 (renhold) og 7 (støttetjenester) i NS 3454. Det er planlagt lansering av den i 2018. Målet er sammenstilling av et komplett sett med poster for ytelser for utarbeidelse av tilbud og angivelse av enhetspriser
 • NS 6420 Beskrivelsestekster for renhold. Høsten 2017 ble det opprettet en ny komité som skal utvikle NS 6420 for renhold. Det eksisterer allerede noen postgrunnlag for tjenester knyttet til renhold av idressanlagg og idrattsgulv (NS 3420-Z), men nå utvides dette til å gjelde andre typer bygg. 

FM og bygg generelt

 • Det er under utarbeidelse en standard for prosessen ved arbeidsplassutforming. arbeidet ble stardet i 2016 og standarden, prNS 6422, var på høring fram til høsten 2017.
 • Utvikling av ny ISO 50004 for implementering  og forbedring av energiledelse
 • Revisjon av NS 3456 FDVU-dokumentasjon. Standarden ventes på høring før jul 2017.
 • Revisjon av NS-EN 15221-6 Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring. Det skal blant annet innarbeides et nytt tillegg til standarden som viser korrelasjonen mellom standarden og bransjestandarden IPMS (International Property Measurement Standards Coalition). Norge vil også spille inn forbedringsforslag til standarden, blant annet innarbeidelse av høyde/ekstra lave rom. 
 • Revisjon av NS 3940 Areal og volum. Arbeidet startet opp i august 2017.
 • Revisjon av NS 11001 Universell utforming av byggverk
 • Ny norsk komité for Steg og leveranser i byggeprosess. Komiteen startet sitt arbeid i august 2017 og skal et forprosjekt med å kartlegge grunnleggende problemstillinger, utfordringer og erfaringer med utarbeidelse av Norsk Standard for steg og leveranser i byggeprosessen. Dette skal legges fram for sektorstyret BAE i løpet av 6 måneder. Komiteen skal ta stilling til om det anbefales å utarbeide Norsk Standard som beskriver prosess-stegene i livsløpet for et byggverk leveranser fra de ulike stegene som underlag for neste steg 

Vedlikehold

 • Utarbeielse av en ny europeisk Teknisk spesifikasjon for metodikk for tilstandsanalyse. Fra norsk side har vi spilt inn NS 3424 for tilstandsanalyse og NS-EN 16096 for verneverdige bygg. Les egen nyhetssak på prosjektet for tilstandsanalyser
 • Revisjon av standarden for vedlikeholdskontrakter for industrien, NS-EN 13269
 • Revisjon av NS-EN 13306 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi – Brukes som generisk standard i CEN
 • Utvikling av en ny standard for vedlikeholdsprosesser: prEN 17007 Maintenance process and associated indicators
 • Utvikling av en ny standard prEN 16991 Risk based inspection framework (RBIF)
 • Arbeidet med utarbeidelse av en ny standard for vedlikeholdsprosjektering (maintenance engineering) startet i 2017. arbeidet ledes av Norge.
 • Det skal utarbeides en helt ny standard for maintenance management. Arbeidet startet i oktober 2017.
 • Det er startet arbeid med å lage en felleseuropeisk standard for vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsprogrammer

Facilities Management – Et firkløver av nye standarder i ISO/TC 267

 • ISO 41001 Facilities Management - Management system - Requirements and guidance for use. Standarden var på høring sommeren 2017 og utgis ca. juli 2018.
 • ISO 41011 Facility Managemnt - Terms and definitions. Standarden ble utgitt våren 2017 og blir norsk og europeisk standard i 2018
 • ISO 41012 Facility Management - Guidance on the sourcing prosessen and development of agreements. Standarden ble utgitt våren 2017 og blir norsk og europeisk standard i 2018
 • ISO Techical Report 41013 FM - Scope, key concepts and benefits. Dokumentet ble utgitt juli 2017 og blir norsk og europeisk i 2018.

Oversettelser
Det pågår oversettelser til norsk av følgende standarder:

 • NS-ISO 55000-serien for asset management er nylig utgitt i norsk språkdrakt
 • NS-EN 15221 Fasilitetsstyring (FM)
  Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring
  Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser
  Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring
  Del 7: Veiledning om benchmarking av ytelser

Kontakt
For mer informasjon om prosjektene, ta kontakt prosjektleder Merete Holmen Murvold i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2017-10-24