Grønt parkanlegg

Ny versjon av standarden for anleggsgartnerarbeider, NS 3420-K

Standarden NS 3420-K anleggsgartnerarbeider har kommet i ny utgave og blitt enda grønnere. Løsninger for klimatilpassing og gjenbruk har vært spesielt viktig under revisjonen. I tillegg til fornying og oppdatering går samfunnets økte bevissthet om viktigheten av våre grønne omgivelser som en rød tråd i denne standarden.

NS 3420 sin funksjon er å beskrive elementene som kombineres av planlegger, til fagmessige kombinasjoner av lag og elementer. Standarden er ikke en vei utenom fagmessig prosjektering. Det er derfor fortsatt viktig at de som beskriver har fagkompetanse på området de beskriver. Vi ser også en utvikling der ulik fagkompetanse må jobbe sammen om de grønne løsningene for å ivareta kompleksiteten som oppstår når for eksempel vegetasjon skal integreres med bygningsmessige elementer.

Hva er nytt i 2022-utgaven?

Kapittelet om jord er omstrukturert slik at gjenbruk av jord har fått en tydeligere plass med tilhørende poster for jordforbedring. Beskrivelsestekstene for ny jord er blitt mer i tråd med annen beskrivelse av jord. Det legges nå også mer til rette for å beskrive jordprofiler av ulike jordlag, og det ensidige kravet om jordtykkelse er moderert.

Standarden har alltid ivaretatt vegetasjon og jord på tak fordi standarden også tidligere har hatt generelle poster som kan brukes i ulike situasjoner. Nytt nå er et eget punkt for drenslag på tak og en egen beskrivelse av vekstmedium, eller jord, for tak. På samme måte som i standarden for blågrønn faktor, NS 3845, brukes begrepet «vegetasjon på konstruksjon» i stedet for «grønne tak». Vegetasjon på konstruksjon favner bredere og beskriver bedre anlegg som for eksempel er oppå parkeringskjellere, men i flukt om omliggende terreng.

Vi har også sett på muligheten for å i større grad tilrettelegge for gjenbruk av materialer. Det er derfor tatt inn et nytt kapittel om rengjøring og sortering av materialer. I første omgang er det tenkt ulike typer kantstein og belegningsstein, men det er ikke satt begrensinger for hvilke materialer postene kan brukes for. Det er også utarbeidet et rettelsesblad til NS 3420 Del C som omhandler riving. I siste revisjon av Del C hadde riving i forbindelse med grøntanlegg falt ut. Dette er nå tilbake.

Det er rivende utvikling i anleggsgartnerfaget og selv om det gamle tradisjonshåndverket med for eksempel brosteinlegging har en like viktig plass, får vi også inn stadig ny innovasjon, ny fagkunnskap og oppmerksomhet knyttet til biologisk mangfold. Standarden har derfor tatt inn nye produkter som stauder på rull og modulsystem for grønne vegger og rotvennlig bærelag. Det er nå også egne matrisevalg for bikuber, fuglekasser og insekthotell. Kapitelet om lekeplasser og mosjonsutstyr er utvidet til å omhandle flere typer utstyr og referanser til nye standarder på dette området utarbeidet felles for Europa (NS-EN).

Hvem har nytt av standarden?

Det er særlig landskapsarkitekter som beskriver etter standarden, som vil merke en forskjell med denne revisjonen. Men også anleggsgartnere og andre som leverer i henhold til standarden, må sette seg inn i de nye kravene. Det er viktig at leverandørene leser standardens tekst og ikke bare posten de får i forbindelse med en anbudsforespørsel.

I tillegg til utøverne av faget er det deg og meg som brukere av våre grønne omgivelser og som eiere av bygg og infrastruktur, som vil ha nytte av denne standarden. Standarden skal stimulerer til gode grønne løsninger som bidrar til biologisk mangfold, bærekraftig overvannshåndtering og sunne omgivelser.

Standardene spiller sammen

I anleggsgartnerbransjen utgjør standardene for anleggsgartnerarbeider (NS 3420-K) sammen planteskolestandarden (NS 4400) og skjøtselsstandarden (NS 3420-ZK), kjernen av standarder for beskrivelse av livsløpet til et grøntanlegg. Disse suppleres av materialstandarder utarbeidet på europeisk nivå for f.eks. naturstein og lekeplasser, og norskutarbeidede standarder for bruk i prosjektering for universell utforming (NS 11005) og blågrønn faktor (NS 3845).

Sist oppdatert: 2022-02-17

NS 3420-K:2022

Standard

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del K: Anleggsgartnerarbeider

SpråkNorskUtgave: 5 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang