NS 3420-T Maler- og beleggarbeider – Rettelsesblad 2022

I 2022 er det gitt ut et rettelsesblad (AC) for samkjøring av generell regel for fratrekk for åpninger ved arealberegning. I NS 3420 – Del T:2019+AC:2022 går endringen ut på at den generelle mengderegelen for fratrekk i areal for åpninger, gitt i del 1 – Fellesbestemmelser, nå også gjelder for del T. Regelen i del 1 er at åpninger med areal under 0,5 kvadratmeter ikke skal trekkes fra i totalarealet.

I 2015-utgaven av NS 3420-T bestemt at åpninger under 2,5 m2 ikke skulle trekkes fra ved beregning av arealer i prisbærende poster. Dette medførte at den prosjekterende måtte håndtere arealberegning av flater som skulle malebehandles på en annen måte enn underlaget som faktisk skulle behandles. I dagens BIM-baserte prosjektering er en slik løsning vanskelig å håndtere, og det kan oppstå uklarhet om hvilke regler som er fulgt ved beregningen av arealer.

I 2022-utgaven av NS 3420-T vises det nå til den generelle regelen i del 1 – Fellesbestemmelser, som angir at åpninger med areal mindre enn 0,5 m2 ikke skal trekkes fra. For at den utførende skal få dekket eventuelle kostnader knyttet til åpninger i flatene som behandles, er det innført nye postgrunnlag for merarbeid for åpninger knyttet til alle aktuelle behandlinger. Det betyr at dersom den beskrivende ikke har tatt med egne poster for åpninger, kan den utførende ha krav på tillegg for eventuelle åpninger. Den som beskriver poster for merarbeid for åpninger, kan med fordel angi hensiktsmessige størrelsesintervaller i samme post og dermed redusere antall poster der det er mange ulike dimensjoner på åpningene.

Ofte mottar den utførende er generell henvendelse fra en hovedentreprenør om å utføre malebehandling av x antall m2 på en flate i henhold til NS 3420-T. Da er det viktig at den som priser synliggjør hva tilbudet omfatter av estetisk kvalitet (estetiske klasser) og nå også hvordan eventuelle åpninger er håndtert.

NS 3420 er utarbeidet for utførelseskontrakter som oftest er detaljert beskrevet. Den er ikke utarbeidet med tanke på å fange opp problemstillinger knyttet til totalentrepriseformer. Her vises det til aktuelle kontraktsstandarder.

Sist oppdatert: 2022-01-24

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del T: Maler- og beleggarbeider

SpråkNorskUtgave: 6 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

RETTELSE — Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del T: Maler- og beleggarbeider

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang