Samordning av ledninger i grunnen

Vannledninger, strømkabler, fjernvarme- og fiberkabler kjemper alle om plassen i en grøft. NS 3070 legger til rette for bedre samordning når ledninger fra flere ulike anleggseiere skal graves ned.

NS 3070 vil blant annet bidra til at det blir flere fellesprosjekter, og at det i disse oppnås både tids- og kostnadsbesparelser som følge av bedre planlegging og mer forutsigbar gjennomføringsprosess. Redusert byggetid gir i tillegg mindre belastning for berørte naboer og lokalt næringsliv i forbindelse med utvikling og vedlikehold av felles infrastrukturanlegg i grunnen.

Planlegging er nøkkelen

Kostnadseffektive installasjoner i gater og veger starter med god planlegging og utvikling av standardiserte løsninger. Nødvendige inngrep i gater og veger, som retting av feil i forbindelse med en vannlekkasje eller skade på en el-ledning, kan bli unødig kostbart dersom den som utfører jobben ikke har pålitelig informasjon om hva som finnes hvor, og om avstanden til naboledninger. Risikoen for høyere kostnader reduseres med oversiktlige, felles aksepterte regler for plassering av de ulike ledningene.

Avstandskrav

NS 3070-1 inneholder konkrete krav og anbefalinger som bygger på det generelle regelverket for området. Som underlag for denne standarden er det gjennomført en kartlegging av eksisterende regelverk og tekniske bestemmelser for legging, utbedring, innbyrdes plassering og ansvarfordeling. Bestemmelsene er viktig for funksjon og vedlikehold av anleggene. 

Standarden angir grunnleggende krav og minimumsavstander for ledninger i grunnen, samt anbefalt innbyrdes plassering i ulike veg- og gateprofiler. Avstandskravene gjelder for:

 • vannforsyning og avløp;
 • fjernvarme og fjernkjøling;
 • gass;
 • avfallssug;
 • strøm;
 • ekom.

Standarden angir først krav og målsetninger for hvert enkelt av fagene (ledningstypene). For flere gate- eller vegtyper angir standarden deretter den anbefalte samordnede plasseringen av ledninger tilhørende ulike fag. Avstandskravene gjelder i og utenfor veg.

NS 3070-1 gjelder for planlegging, prosjektering, nybygging og omlegging. 

Modell som viser anbefalte plasseringer av ledninger i grunnen

Illustrasjonen er hentet fra NS 3070-1.

Koblet til gjeldene regelverk

NS 3070 del 1 inneholder konkrete krav og anbefalinger som bygger på det generelle regelverket på området. Som underlag for standarden er det gjennomført en kartlegging av eksisterende regelverk og tekniske bestemmelser for legging, utbedring, innbyrdes plassering og ansvarfordeling.

Bestemmelsene i standarden er også viktig for vedlikehold og reparasjon av ledningene.

Kostnadsfordeling

NS 3070-2 inneholder konkrete krav og anbefalinger til kostnadsfordeling ved gjennomføring av et felles grøfteprosjekt der ulike anleggseiere deltar. Den bygger på bransjens erfaringer med utførelse av fellesanlegg og tar utgangspunkt i beste praksis for kostnadsfordeling mellom prosjektdeltakerne. Aktuelle brukere av standarden er offentlige og private anleggseiere. 

Standarden gjelder i og utenfor veg, og den beskriver fordeling av kostnader for prosjektdeltakere i et felles anlegg som består av to eller flere fagområder. Eksempler på fagområder er:

 • vannforsyning og avløp;
 • fjernvarme og fjernkjøling;
 • gass;
 • avfallssug;
 • strøm;
 • ekom;
 • veg;
 • bane.

Sist oppdatert: 2022-09-21

NS 3070-1:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Samordning av ledninger i grunnen - Del 1: Avstandskrav

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3070-2:2017

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Samordning av ledninger i grunnen - Del 2: Kostnadsfordeling

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang