Fagområdet Energiproduksjon
Foto: IEC

Energiproduksjon

For at et moderne samfunn skal fungere er det svært viktig at det er god tilgang på energi. Vi har store energiressurser i Norge både fossile som olje og gass, og fornybare som sol, vind, bølger, havstrømmer, vann og bioenergi.

Foto: Vikesland

Allerede i 1882 ble det første vannkraftverket i Europa bygget på Senja i Troms av Senja Nikkelverk. Elektrisiteten fra denne energiproduksjonen ble brukt til belysning, noe som var vanlig for de første elektrisitetsverkene. I 1900 ble det bygget kraftstasjon i Maridalen som skulle forsyne Oslo med elektrisk energi og ved åpningen sa man at nå var Oslos behov for elektrisitet dekket i overskuelig fremtid. Denne kraftstasjonen er fortsatt i daglig drift og er Norges eldste. Hele stasjonens årsproduksjon er ikke nok til å dekke Oslos forbruk i et døgn og viser at behovet har økt betydelig siden 1900.

Produksjon av elektrisk energi 

Foto: Marianne Krosby, NEK

Produksjonen i 2012 var på 146,4 TWh. Av dette ble om lag 141 TWh produsert fra vannkraftverk, 1,57 TWh produsert fra vind og 3,5 fra varmekraftverk. Forbruket i løpet av året var på 128,8 TWh.

I dag er det offentlig som eier (forvalter) ca. 90 % av produksjonskapasiteten gjennom kommuner, fylkeskommuner og staten.

I Norge kommer nesten 100 % av den elektriske energien fra fornybar energi og midlere vannkraftproduksjon var ved inngangen til 2012 beregnet til 130 TWh. I NEK er det NK 4 som har ansvaret for vannturbiner, NK 82 for solceller, NK 88 for energi fra vind og NK 114 for energiproduksjon fra bølger,tidevann og havstrømer. Det foregår arbeid kontinuerlig for å øke virkningsgraden til de forskjellige turbinene og generatorene.

Vannkraft er elektrisitetsproduksjon basert på vann. Vannmengden og fallhøyden bestemmer den potensielle energien i et vannfall. Fallhøyden er høydeforskjellen mellom vanninntaket og utløpet fra kraftverket. Fra inntaket ledes vannet inn i trykksjakter ned til kraftstasjonen. Med stort trykk ledes vannet inn på turbinhjulet. Bevegelsesenergien i vannet overføres via drivakselen i turbinen til en generator som omdanner denne til elektrisk energi. Fra turbinen føres vannet tilbake i vassdraget ved utløpet.

Hvor mye vann som kan tilføres et vannkraftverk avhenger av det nyttbare tilsiget og reguleringsmagasinets lagringskapasitet. Tilsiget er den vannmengden som kan utnyttes i kraftverket fra et vassdrags nedbørsfelt. Nedbøren, og dermed det nyttbare tilsiget til vannkraftverkene, varierer over landet, gjennom sesonger og fra år til år.

Kontaktpersoner

Hans Habbestad, fagsjef
907 22 396 / hans.habbestad@nek.no

Utvalgte standarder

NEK FEF

Vare

NOK 312,00 (eks. mva)

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning

SpråkNorskUtgave: 2 (2006-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK FEF (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 312,00 (eks. mva)

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning

SpråkNorskUtgave: 2 (2006-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter