NEK 400:2014

Formålet med NEK 400 er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. Standarden inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon av elektriske lavspenningsinstallasjoner.

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien og i tillegg er det lagt inn enkelte utfyllende nasjonale normer.

Et «must» for rådgivere, installatører, leverandører og byggherrer

NEK 400 er et viktig «kontraktsdokument» mellom bestiller av en elektrisk lavspenningsinstallasjon og de profesjonelle aktørene. En elektrisk lavspenningsinstallasjon bør prosjekteres og utføres i samsvar med NEK 400. Leverandører innen markedssegmentet «lavspenningsinstallasjoner» bør også ha god kjennskap til kravene som stilles i installasjonsbestemmelsene, slik at de er kjent med rammebetingelsene for eget utstyr.

Forholdet til offentlig regelverk

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene.

Samsvarserklæring – et viktig dokument for kunden

En samsvarserklæring vil, ovenfor kunden, bekrefte at den elektriske lavspenningsinstallasjonen er levert i samsvar med normsamlingens krav (eller angitte deler av denne). En slik erklæring vil da være en del av den privatrettslige avtale mellom leverandør og kunde.

Hvilke andre normer eller normsamlinger kan være relevant?

For virksomheter som foretar prosjektering og/eller utførelse av installasjoner i boliger, vil «NEK 399-1:2014 – Tilknytningspunkt for el- og ekomnett» være en viktig supplerende norm. Denne omhandler grensesnittet mellom allment nett for el og ekom – og byggets installasjoner.

NEK vil også trekke frem følgende normer/normsamlinger:

  • Elektriske tavler: «Tavlenormen» er samlet mellom to permer – NEK 439 del A og del B. Samlingene er norsk oversettelse av normene innen NEK EN 61439-serien.
  • Ekomanlegg: Prosjekterende, utførende og oppdragsgivere innen ekomområdet bør vurdere anskaffelse av NEK 700. Samlingen består av to deler, som til sammen dekker: Tele-, data- og TV-anlegg.
  • Sikker arbeid i elektriske lavspenningsinstallasjoner: NEK EN 50110 – og tilhørende guide «brukerguide for FSE og NEK EN 50110»
  • Elkontroll i bolig eller næringsbygg: NEK 405 serien.

 

OBS! Endringer i NEK 400:2014 trer i kraft 1. juli 2017 

NEKs styre vedtok våren 2017 en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april 2017 og vil tre i kraft 1. juli 2017.

Last ned rettelsesbladet (corrigendum) som du finner i produktlisten under.

Sist oppdatert: 2018-06-08

NOK 1 195,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 5.0 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill

NEK 400:2014

Standard

NOK 1 195,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 5.0 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Corrigendum - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 5.0 (2017-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang