Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Ti på topp standarder for forbrukere

Hvorfor er standarder viktig for forbrukere? Standarder er viktige fordi de bidrar til forbrukerbeskyttelse og øker forbrukertilliten til varer og tjenester.

Standarder har betydning for forbrukere fordi de for eksempel sikrer at kvaliteten på byggmesterens arbeid er i samsvar med spesifikasjoner, at uteområder og utstyr på lekeplassen er trygge, at betalingskortet fungerer, at maskinvaren er kompatibel og effektiv i bruk. Standarder gir forbrukerne opplysninger om varer og tjenester, slik at den enkelte kan gjøre informerte valg. 

Hvordan kan forbrukere spille en rolle i standardiseringsarbeidet?
For Standard Norge er forbrukerne viktige. Vi ønsker bred forbrukerdeltakelse for å sikre at forbrukerperspektivet blir ivaretatt i hele standardiseringsprosessen. Les også litt om hvordan forbrukere kan delta i standardiseringsarbeid.

Ti viktige standarder som har betydning for forbrukerne
De ti utvalgte standardene vi viser her, illustrerer områder hvor standarder har betydning for forbrukere. Dette er ingen uttømmende liste, og det finnes ca. 15 000 publiserte standarder å velge mellom.

Universell utforming
Vi arbeider hele tiden for å utvikle standarder som oppfyller grunnleggende forbrukerbehov blant annet innenfor universell utforming, tilgjengelighet og inkludering. Vi støtter standarder som fremmer tilgjengelighet av varer og tjenester for alle forbrukere, uavhengig av bevegelighet, evner, bosted, sosial, kulturell eller økonomisk tilhørighet.

Fot ved taktile ledelinger (foto: Nikolas Tourrenc)

Det finnes en rekke norske standarder som veiledning og anbefalinger på hvordan omgivelser ot tjenester kan bli tilpasset for å møte forventninger og fjerne hindringer for personer med nedsatt funksjonsevne..

NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
NS 11001-2 Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger
NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger
NS 11010 Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger
NS 11021 Universell utforming - Tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter - Krav til utforming, oppmerking og filformater
NS 11022 Universell utforming - Automater for allmenn bruk - Krav til fysisk utforming og brukerdialog
NS 11030 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse
NS 11040 Universell utforming - Brukermedvirkning og IKT

Dame på brygge i Lofoten

“Rom for enhver”
Vi reiser stadig mer og behovet og etterspørselen etter tilrettelagte reiselivsmål er økende. På denne bakgrunn er det utviklet retningslinjer for tilgjengelige som kan hjelpe hoteller og overnattingssteder til å ta vel i mot alle sine gjester. Dette er standarder som gir retningslinjer for adkomst, resepsjon, skrankehøyde, kommunikasjonsveier inne, tilgjengelighet til toalett og oppholdsrom, fellesområdenes fasiliteter, innvendig design og mye mer.

NS 11010 Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger

Enklere hverdag
På noen områder er det vi må forholde oss til i hverdagen lite hensiktsmessig. Da er det lett å tenke at dette bør noen ordne opp i. Det har ingen hensikt at det skal fortette slik som nå. Standardisering og standarder kan være ett av svarene for å "ordne opp". Å få satt ting i system og få noe likt der likhet har en hensikt, er noe av kjernen i standardiseringsarbeid.

Trygg og god
Sikkerhet er på toppen av vår agenda, særlig når det gjelder sikkerhet for barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Sikkerhetsstandarder kan redde liv. Derfor ønsker vi at forbrukere er involvert i alle standardiseringsområder på alt fra motorgressklippere og verneutstyr til leketøy og barneprodukter.

Gutt i huske på lekeplass

“Barns lek”
Å beskytte barn har alltid vært viktig og mange standarder er laget med tanke på barns sikkerhet. På dette området er det utviklet en serie standarder som består av flere deler. De tar for seg alle aspekter av sikkerhet, fra brennbarhet og gift, til potensialet for å sette fast klær eller at barnet på annen måte kan skade seg fysisk.

Kravene i disse standardene støtter opp under det europeiske leketøysdirektivet, og leketøy som ikke tilfredsstiller spesifikasjonene skal ikke ha adgang til markedet.

NS-EN 71 Sikkerhet for leketøy
NS-EN 1176 Lekeplassutstyr

Dame med refleksvest ved siden av biler

“Sikkerhet i hverdagen”
Refleksvester for voksne og barn øker tryggheten for barn på skoleveien og sikkerheten for voksne i trafikken når man beveger seg ut av bilen ved uhell eller lignende. Etter 1. mars 2007 er det påbudt å ha minst én refleksvest liggende i bilen. Vester produsert i henhold til standarden er forsikring til forbrukerne om at refleksmaterialet er godt synlig og produsert etter gitte kvalitetskrav.

NS-EN 1150 Vernetøy - Synbart tøy for fritidsbruk - Prøvingsmetoder og krav

Tjenester
Tjenestestandarder er et stadig voksende område for standardisering. Forbrukere etterspør i økende grad en beskrivelse på forhånd av hva en tjeneste omfatter. Dette betyr at tilbyder må spesifisere hva som kan forventes av servicegrad, sikkerhetsaspekter, kvalitetsbeskrivelse og oppfølging. På dette standardiseringsområdet har forbrukerorganisasjonene vært en svært viktig pådriver.

Dame prater i telefon

“Kunden har alltid rett”
Når kundebehandlingen er dårlig går dette ut over både forbrukeren og i siste instans også leverandøren av tjenesten. Standarden om kvalitet og kundetilfredshet gir retningslinjer på viktige områder som god forretningsførsel, hvordan leverandøren skal behandle klager, opplæring av personale og dokumentasjon. Standarden kan spille en viktig rolle når det gjelder å identifisere hva som er kjernen i forbrukernes forventninger. Den er også en del av en serie standarder som omfatter klagebehandling og tvisteløsning.

NS-ISO 10002 Kvalitetsstyring - Kundetilfredshet - Retningslinjer for organisasjoners behandling av klager

Brev med frimerker

“Posten skal fram”
Standardisering av posttjenester har bidratt til en mer ensartet tjenestekvalitet. Det foregår stadig utvikling på området og brukerne er i økende grad i fokus. Forbrukerorganisasjonene i Europa har deltatt aktivt i utviklingen av standarder på dette området. Arbeidet går særlig på utvikling av kvalitet på tjenesten, muligheten for sporing, klagebehandling og informasjon.

CEN/TR 15524 Postal services - Customer-directed information including track and trace - General concepts and definitions

Bærekraftig utvikling
Verden blir stadig mindre. Globaliseringen fører til at vi i langt større grad enn tidligere får kjennskap til hva som foregår i ulike deler av verden. Denne kunnskapen gjør at vi som forbrukere ikke bare tenker på hva vi kjøper, men også hvordan disse varene og tjenestene er produsert.

Det finnes nå et helt spekter av standarder på området samfunnsansvar. Disse standardene kan spille en viktig rolle ved at forbrukere etter hvert forventer og forlanger høyere krav til miljø- og  bærekraft når organisasjoner skal produserer varer og tjenester.

Isfjell på Svalbard

“Vi tar vare på miljøet”
Mange standarder hjelper organisasjoner til å ta miljøansvar på alvor. Det finnes en serie med standarder som er utviklet for å hjelpe organisasjoner til å opptre bærekraftig, men disse har også stor betydning for forbrukere. Standardene i denne serien gir blant annet retningslinjer for metoder for å kalkulere utslipp fra varer og tjenester gjennom hele livsløpet. Det vil si fra råmaterialet, via produksjon og distribusjon til bruk og kast. Innenfor serien finnes det også standarder som hjelper organisasjoner med å måle (og redusere) sin miljømessige påvirkning.

NS-EN ISO 14000- serien Miljøstyringssystemer

Hender i formasjon

“Ansvar med innhold”
Selvfølgelig er kvalitet, service og kostnader viktig når forbrukere gjør sine valg, men stadig flere er også opptatt av organisasjonens etiske og miljømessige prinsipper. Denne interessen har ført til et økt press på organisasjoner for å opptre samfunnsansvarlig. Det som er viktig for forbrukerne i dag, vil på lang sikt også tjene organisasjonene. For å møte disse nye utfordringene er det utviklet en detaljert veiledning for hvordan man kan integrere samfunnsansvar på alle nivå i organisasjonen. Standarden konkretiserer ved å forenkle og definere. Den gir også eksempler og metoder for å evaluere samfunnsansvar. Innholdsmessig behandles prinsipper som arbeidsvilkår, diskriminering, forbrukerrettigheter og miljøhensyn.

NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar

Bolig under oppføring

“God kontrakt er halve avtalen”
Forsinkelse i framdrift, dårlig kvalitet på arbeidet og avtaler som ikke overholdes, er dessverre kjente problemstillinger for forbrukere i kontakt med håndverkere. For å sikre kvaliteten i kontraktsforhold har Forbrukerrådet, aktører i bransjen, norske myndigheter og Standard Norge utarbeidet et sett med kontrakter for håndverkertjenester som skal gi forbrukerne økt trygghet. Alle som bruker kontrakten skal være sikre på at kontrakten er gjennomarbeidet og dekker forhold som for eksempel dårlig utført arbeid, uenighet om oppgjør, forsinkelser og tvisteløsning

Byggblankett 3501 Avtale om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 1,5 G eller mer

Energimerke for boliger

“Best i klassen”
Dette er standarder med krav til beregning og dokumentasjon av bygningers energiytelse. Fra 1. juli 2010 er det obligatorisk å energimerke boliger og fritidsboliger som skal leies ut eller selges. Merkingen skjer med en karakterskala fra A til G, hvor A er best og et oppvarmingsmerke hvor grønt er best. Merkeordningen er viktig for forbrukere som informasjonskilde og kan også etter hvert få betydning for valg av løsninger for oppvarming, vinduer og isolasjon. Grunnlaget for hvordan bygningene kan energimerkes er gitt i en standard.

NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data

Sist oppdatert: 2014-01-30