Ti på topp standarder for forbrukere

Standarder er viktige fordi de bidrar til forbrukerbeskyttelse og øker forbrukertilliten til varer og tjenester.

En enklere hverdag

Standarder har betydning for forbrukere fordi de sikrer at kvaliteten på byggmesterens arbeid er i samsvar med spesifikasjoner, at uteområder og utstyr på lekeplassen er trygge, at betalingskortet fungerer, at maskinvaren er kompatibel og effektiv i bruk.

Standarder gir også forbrukerne viktige opplysninger om varer og tjenester, slik at den enkelte kan gjøre informerte valg.

Hvordan kan forbrukere spille en rolle i standardiseringsarbeidet?

For Standard Norge er forbrukerne viktige. Vi ønsker bred forbrukerdeltakelse for å sikre at forbrukerperspektivet blir ivaretatt i hele standardiseringsprosessen.

Her kan du lese om mulighetene for forbrukere til å  delta i standardiseringsarbeid.

Ti viktige standardiseringsområder som har betydning for forbrukerne

Ti utvalgte standardiseringsområder illustrerer hvordan standarder har betydning for forbrukere. Dette er ingen uttømmende liste. Det finnes ca. 15 000 publiserte standarder å velge mellom!

Universell utforming

Vi arbeider hele tiden for å utvikle standarder som oppfyller grunnleggende forbrukerbehov blant annet innenfor universell utforming, tilgjengelighet og inkludering. Vi støtter standarder som fremmer tilgjengelighet av varer og tjenester for alle forbrukere, uavhengig av bevegelighet, evner, bosted, sosial, kulturell eller økonomisk tilhørighet.

Fot ved taktile ledelinger (foto: Nikolas Tourrenc)

Det finnes en rekke norske standarder som veiledning og anbefalinger på hvordan omgivelser ot tjenester kan bli tilpasset for å møte forventninger og fjerne hindringer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dame på brygge i Lofoten

BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) –Kontraksstandard

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd og samfunnsdeltagelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. Rettighetsfesting av BPA i pasient- og brukerrettighetsloven er begrunnet i et ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd.

For personer i denne situasjonen betyr standardkontrakten på dette området, NS 8435, mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning, aktivitet og et selvstendig liv.

NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tilrettelaget for alle

Vi reiser stadig mer og behovet og etterspørselen etter tilrettelagte reiselivsmål er økende. På denne bakgrunn er det utviklet retningslinjer for tilgjengelighet som kan hjelpe hoteller og overnattingssteder til å ta vel i mot alle sine gjester. Dette er standarder som gir retningslinjer for adkomst, resepsjon, skrankehøyde, kommunikasjonsveier inne, tilgjengelighet til toalett og oppholdsrom, fellesområdenes fasiliteter, innvendig design og mye mer.

NS 11010 Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger

Trygg og god

Sikkerhet står øverst på vår agenda. Særlig når det gjelder sikkerhet for barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Sikkerhetsstandarder kan redde liv. Derfor ønsker vi at forbrukere er involvert i alle standardiseringsområder på alt fra motorgressklippere og verneutstyr til leketøy og barneprodukter.

Gutt i huske på lekeplass

Å beskytte barn har alltid vært viktig og mange standarder er laget med tanke på barns sikkerhet. På dette området er det utviklet en serie standarder som består av flere deler. De tar for seg alle aspekter av sikkerhet, fra brennbarhet og gift, til potensialet for å sette fast klær eller at barnet på annen måte kan skade seg fysisk.

Kravene i disse standardene støtter opp under det europeiske leketøysdirektivet, og leketøy som ikke tilfredsstiller spesifikasjonene skal ikke ha adgang til markedet.

NS-EN 71 Sikkerhet for leketøy
NS-EN 1176 Lekeplassutstyr

Dame med refleksvest ved siden av biler

Sikkerhet i hverdagen

Refleksvester for voksne og barn øker tryggheten for barn på skoleveien og sikkerheten for voksne i trafikken når man for eksempel beveger seg ut av bilen ved uhell eller lignende. Etter 1. mars 2007 er det påbudt å ha minst én refleksvest liggende i bilen. Vester produsert i henhold til standarden er forsikring til forbrukerne om at refleksmaterialet er godt synlig og produsert etter gitte kvalitetskrav.

NS-EN 1150 Vernetøy - Synbart tøy for fritidsbruk - Prøvingsmetoder og krav

Brev med frimerker

Tjenester

Tjenestestandarder er et stadig voksende område for standardisering. Forbrukere etterspør i økende grad en beskrivelse på forhånd av hva en tjeneste omfatter. Dette betyr at tilbyder må spesifisere hva som kan forventes av servicegrad, sikkerhetsaspekter, kvalitetsbeskrivelse og oppfølging. På dette standardiseringsområdet har forbrukerorganisasjonene vært en svært viktig pådriver.

Dame prater i telefon

Kunden har alltid rett

Dårlig kundebehandlingen går ut over forbrukeren. Standarden om kvalitet og kundetilfredshet gir retningslinjer på viktige områder som god forretningsførsel, hvordan leverandøren skal behandle klager, opplæring av personale og dokumentasjon. Standarden kan spille en viktig rolle når det gjelder å identifisere hva som er kjernen i forbrukernes forventninger. Den er en del av en serie standarder som omfatter klagebehandling og tvisteløsning.

NS-ISO 10002 Kvalitetsstyring - Kundetilfredshet - Retningslinjer for organisasjoners behandling av klager

Isfjell på Svalbard

Bærekraftig utvikling

Verden blir stadig mindre. Globaliseringen fører til at vi i langt større grad enn tidligere får kjennskap til hva som foregår i ulike deler av verden. Denne kunnskapen gjør at vi som forbrukere ikke bare tenker på hva vi kjøper, men også hvordan disse varene og tjenestene er produsert.

Mange standarder hjelper organisasjoner til å ta miljø- og bærekraft på alvor. Det finnes en serie med standarder som er utviklet for å hjelpe organisasjoner til bærekraftig opptreden og disse har også stor betydning for forbrukere.

Standardene gir blant annet retningslinjer for metoder for å kalkulere utslipp fra varer og tjenester gjennom hele livsløpet. Det vil si fra råmaterialet, via produksjon og distribusjon til bruk og kast. Det er retningslinjer for merking og kommunikasjon av miljøpåstander og retningslinjer mot korrupsjon. Disse standardene spiller både direkte og indirekte en viktig rolle når forbrukere etter hvert forventer og forlanger høyere krav til organisasjonenes ansvarlighet når det produseres varer og tjenester.

 

  • NS-EN ISO 14000- serien Miljøstyringssystemer
  • NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp 
  • NS-ISO 37001 Antikorrupsjon

 

Hender i formasjon

Ansvar med innhold

Selvfølgelig er kvalitet, service og kostnader viktig når forbrukere gjør sine valg, men stadig flere er også opptatt av organisasjonens etiske prinsipper. Denne interessen har ført til et økt press på organisasjoner for å opptre samfunnsansvarlig. Det som er viktig for forbrukerne i dag, vil på lang sikt også tjene organisasjonene. For å møte disse nye utfordringene er det utviklet en detaljert veiledning for hvordan man kan integrere samfunnsansvar på alle nivå i organisasjonen. Standarden konkretiserer ved å forenkle og definere. Den gir også eksempler og metoder for å evaluere samfunnsansvar. Innholdsmessig behandles prinsipper som arbeidsvilkår, diskriminering, forbrukerrettigheter og miljøhensyn.

NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar

Bolig under oppføring

En god kontrakt er halve avtalen

Forsinkelse i framdrift, dårlig kvalitet på arbeidet og avtaler som ikke overholdes, er dessverre kjente problemstillinger for forbrukere i kontakt med håndverkere. For å sikre kvaliteten i kontraktsforhold har Forbrukerrådet, aktører i bransjen, norske myndigheter og Standard Norge utarbeidet et sett med kontrakter for håndverkertjenester som skal gi forbrukerne økt trygghet. Alle som bruker kontrakten skal være sikre på at kontrakten er gjennomarbeidet og dekker forhold som for eksempel dårlig utført arbeid, uenighet om oppgjør, forsinkelser og tvisteløsning

Byggblankett 3501 Avtale om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 1,5 G eller mer

Energimerke for boliger

Best i klassen

Dette er standarder med krav til beregning og dokumentasjon av bygningers energiytelse. Fra 1. juli 2010 er det obligatorisk å energimerke boliger og fritidsboliger som skal leies ut eller selges. Merkingen skjer med en karakterskala fra A til G, hvor A er best og et oppvarmingsmerke hvor grønt er best. Merkeordningen er viktig for forbrukere som informasjonskilde og kan også etter hvert få betydning for valg av løsninger for oppvarming, vinduer og isolasjon. Grunnlaget for hvordan bygningene kan energimerkes er gitt i en standard.

NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data

Sist oppdatert: 2019-09-30