Hender
Foto: iStockphoto

Helse

Med en aldrende befolkning står vi som samfunn overfor en rekke viktige oppgaver som trenger effektive og bærekraftige løsninger. Teknologien og forskningen innenfor medisin er i en rivende utvikling.

Utvikling av standarder innenfor helse og omsorg bidrar til økt kvalitet, pasientsikkerhet og mer effektiv bruk av fellesskapets midler. Våre standarder vil være viktige verktøy for brukere og oppdragsgivere i helsesektoren.

Internasjonalt standardiseringsarbeid

Det foregår mye standardiseringsarbeid på europeisk og globalt nivå innenfor helse, og det ble i 2013 fastsatt rundt 2 627 standarder på området. Det finnes over 40 europeiske og internasjonale ekspertkomiteer på ulike områder hvor norske eksperter har anledning til å delta og påvirke utviklingen av standarder. Mye av arbeidet er knyttet til medisinsk teknisk utstyr. Norske eksperter er i dag blant annet med på å lage standarder for tannpleie, laboratorieutstyr, redningssystemer og utstyr i ambulanser.

Mangfold av aktører

Området helse dekker både standardisering innenfor spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og helseinformatikk. I tillegg til offentlige virksomheter og myndigheter omfatter området også et nasjonalt og internasjonalt næringsliv og et rikt organisasjonsliv. Næringslivet innenfor sektoren er til dels fragmentert med en rekke små selskaper, men også mange store internasjonale selskaper som gjerne deltar i standardiseringsarbeid i andre land.

Et mangfold av aktører viser at det er et behov for samordning og standardisering på flere områder i sektoren. Til tross for at sektoren har mange virksomheter så er det likevel et fåtall av eksperter som deltar i nasjonal eller internasjonalt standardiseringsarbeid. Dette er en utfordring som Standard Norge vil fokusere mer på i tiden framover . Vi vil blant annet bidra med opplæring og informasjon om relevante standardiseringsarbeider og sammen med myndighetene bidra til økt rekruttering til viktige komiteer hvor norske interesser bør ivaretas.

Standard Norges aktiviteter på helse og omsorg

Standardiseringsaktivitetene våre innenfor helse og omsorg er inndelt i ulike fagområder. Inndelingen følger de områdene der det er etablerte internasjonale og/eller europeiske standardiseringskomiteer. Hvert av disse fagområdene har en norsk komité (SN/K) som speiler arbeidet i de europeiske og/eller internasjonale komiteene.

Standard Norges aktivitet knyttet til standardisering innenfor helse- og omsorgsområdet omfatter først og fremst følgende områder:

Utover dette driver vi også aktivt standardiseringsarbeid innenfor universell utforming og tilgjengelighet. Les om standardiseringsarbeidet innenfor universell utforming.

Vi er i tillegg involvert i standardiseringsarbeid på ergonomiområdet. Les mer om standardiseringsarbeidet innenfor arbeidsmiljø.

Tannpleie

Området tannpleie har alene ca 150 standarder som dekker terminologi, materialer, fargeuttak, instrumenter og utstyr. Dette innebærer at alt tannteknisk utstyr i tannlegekontorene i dag er standardisert.

Både innenfor den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO utarbeides standarder for metoder og spesifikasjoner av materialer, terminologi, instrumenter og øvrig utstyr brukt på alle områder innenfor tannpleie.

Norske eksperter fra NIOM (Nordisk institutt for odontologiske materialer) og Universitetet i Oslo deltar aktivt i komiteene:

 • CEN/TC 55 Dentistry
 • ISO/TC 106 Dentistry

Det er i tillegg norsk lederskap i følgende arbeidsgrupper:

 • CEN/TC 55/WG 4 Preclinical biological evaluation and testing
 • ISO/TC 106/SC 2/WG 10 Resilient lining materials
 • ISO/TC 106/SC 2/WG 11 Denture base polymers

Redningssystemer

Den norske standardiseringskomiteen for redningssystemer, SN/K 110, er en speilkomité som følger arbeidet i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 239 Rescue systems. Det er aktiv norsk deltakelse i alle arbeidsgruppene under CEN/TC 239.  De norske deltakerne i arbeidet representerer leverandører, brukere, helseforetak og myndigheter (les mer om CEN/TC 239 i en lenke nederst på siden).

CEN/TC 239 består av følgende aktive arbeidsgrupper:

 • CEN/TC 239/WG 1 Medical vehicles and their equipment – Stretchers and other patient handling equipment.
 • CEN/TC 239/WG 4 Transportation of incubators
 • CEN/TC 239/WG 5 Air, water and difficult terrain ambulances

CEN/TC 239/WG 1 har utarbeidet følgende standarder:

 • NS-EN 1789:2007 Ambulanser og ambulanseutstyr – Veiambulanser
 • NS-EN 1865-1:2010 Spesifikasjoner for bårer og bæreutstyr til bruk i veiambulanser – Del 1: Generelle båresystemer og utstyr til å bære pasienter
 • NS-EN 1865-2:2010 Spesifikasjon for utstyr til å bære pasienter ved bruk av veiambulanser – Del 2: Krafttilførte bårer
 • NS-EN 1865-3:2012 Bårer og bæreutstyr til bruk i veiambulanser – Del 3: Båre for tung last
 • NS-EN 1865-4:2012 Utstyr til å bære pasienter til bruk i veiambulanser – Del 4: Sammenleggbare bærestoler
 • NS-EN 1865-5:2012 Bårer og bæreutstyr til bruk i veiambulanser – Del 5: Bårestøtte

Det er norsk leder av den europeiske arbeidsgruppen CEN/TC 239/WG 1.

CEN/TC 239/WG 4 har utarbeidet følgende standarder:

 • NS-EN 13976-1:2011 Ambulansetjeneste – Transport av kuvøser – Del 1: Grensesnitt til transportenheten
 • NS-EN 13976-2:2011 Ambulansetjeneste – Transport av kuvøser – Del 2: Systemkrav

CEN/TC 239/WG 5 Air, water and difficult terrain ambulances har utarbeidet følgende standarder:

 • NS-EN 13718-1:2008 Ambulanser og ambulanseutstyr – luftambulanser – Del 1: Krav til medisinsk utstyr i luftambulanser
 • NS-EN 13718-2:2008 Ambulanser og ambulanseutstyr – luftambulanser – Del 2: Operasjonelle og tekniske krav til luftambulanser.

Disse standardene er under revisjon. De reviderte utgavene er planlagt ferdigstilt henholdsvis i mars 2015 og i november 2014.

Det er norsk leder av den europeiske arbeidsgruppen den CEN/TC 239/WG 5.

Helsetekstiler

Standard Norges komité for helsetekstiler SN/K 121 utarbeider nye og reviderer eldre Norsk Standard for å tilby spesifikasjoner av funksjonell bekledning til bruk i helsevesenet.

Hensikten med disse standardene er å redusere antall modeller og tilpasse produktstørrelsene til dagens brukere. Færre modeller og bedre tilpasning vil medføre store besparelser i innkjøp, lagerplass og vedlikehold.

Lenker
Les mer om den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 239

Kontaktpersoner

Heidi Eidskrem
Markedsleder
922 49 048 / hei@standard.no

Marit Kveine Nygren: Helse og omsorg
Prosjektleder
907 70 628 / mny@standard.no

Hilde Aarefjord: Helsetekstiler, laboratoriemedisin, redningssystemer
Prosjektleder
489 53 279 / haa@standard.no 

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NS-EN 15224:2016

Standard

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - NS-EN ISO 9001:2015 for helse- og omsorgstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3357:2016

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Helsevesen - Unisexbukser

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Medisinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetanse (ISO 15189:2012, korrigert versjon 2014-08-15)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12251:2004

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Sikker identifisering av brukere i helsesektoren - Sikkerhet ved autentisering med passord

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 15 575,00 (eks. mva)

Helseinformatikk — Interoperabilitet mellom enheter — Del 10101: Kommunikasjon med pasienttilknyttet medisinsk utstyr — Nomenklatur (ISO/IEEE FDIS 11073-10101:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-09 (2020-10-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14484:2003

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Internasjonal overføring av personlig helseinformasjon som omfattes av EU-direktivet for databeskyttelse - Overordnet sikkerhetspolicy

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14485:2003

Standard

NOK 898,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Veiledning i behandling av personlig helseinformasjon i internasjonale anvendelser som omfattes av EU-direktivet for databeskyttelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Harmoniserte datatyper for informasjonsutveksling (ISO 21090:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Medisinsk utstyr — Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr (ISO 14971:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2019-12 (2020-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang