Ordningen opphørte 1. august 2021

Ordningen med kostnadsfrie standarder i forbindelse med koronautbruddet ble avsluttet 1. august 2021.

Covid-19 – Kostnadsfrie standarder

Her finner du en oversikt over standarder som ble gjort tilgjengelige kostnadsfritt i forbindelse med koronautbruddet 2020-2021.

En rekke standarder, blant annet for smittevernsutstyr, respiratorer og risikostyring, ble i samråd med CEN og ISO gjort tilgjengelig kostnadsfritt våren 2020.

Ordningen opphørte 1. august 2021

Ordningen med kostnadsfrie standarder i forbindelse med koronautbruddet ble avsluttet 1. august 2021.

Listen er oppdatert pr. 22. mars 2021. Denne oversikten vil ikke lenger bli oppdatert etter 1. august 2021.

Standarder for smittevernsutstyr

NS 3344:1997  Helsevesen - Smittefrakker av polyester/bomull 

Europeiske smittevernstandarder (EN), som alle er fastsatt som Norsk Standard (NS).

NS- EN 149:2009+A1:2009 Åndedrettsvern- Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - Krav, prøving og merking
NS-EN 166:2001 Øyevern - Spesifikasjoner  
NS EN 14126:2003 Vernetøy. Ytelseskrav og prøvingsmetoder for vernetøy mot smittestoffer (innbefattet rettelsesblad AC:2004)
NS-EN 14605:2009 +A1:2009 Vernetøy til bruk mot flytende kjemikalier — Ytelseskrav til vernetøy med væsketette (type 3) eller dusjtette (type 4) forbindelser mellom forskjellige deler av bekledningen, inklusiv produkter som gir beskyttelse til deler av kroppen (type PB [3] og PB [4])
NS-EN 13795-1:2019 Operasjonsbekledning og -duker - Krav og prøvingsmetoder, del 1. Operasjonsduker og -frakker
NS-EN 13795-2:2019 Operasjonsbekledning og -duker - Krav og prøvingsmetoder - Del 2: Renromsdrakter
NS EN 455-1:2020 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 1: Krav til og prøving på fravær av hull  
NS-EN 455-2:2015 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 2: Krav til og prøving av fysiske egenskaper  
NS-EN 455-3:2015 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 3: Krav til og prøving av biokompatibilitet 
NS EN 455-4:2009 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 4: Krav og prøving for holdbarhetskrav
NS-EN 14683:2019+AC:2019 Medisinske ansiktsmasker - Krav og prøvingsmetoder

Referansestandarder til europeiske smittevernstandarder (EN)

NS-EN 132:1998 Åndedrettsvern - Definisjoner av termer og piktogrammer
NS-EN 134:1998 Åndedrettsvern - Terminologi for komponenter
NS-EN 143:2021 Åndedrettsvern — Partikkelfiltre — Krav, prøving, merking
NS-EN ISO 21420:2020 Vernehansker — Generelle krav og prøvingsmetoder (ISO 21420:2020)
NS-EN 1041:2008+A1:2013 Produsentinformasjon som leveres sammen med medisinsk utstyr

CEN Workshop Agreement (dokument som er utarbeidet som resultat fra en workshop)

SN-CWA 17553:2020 Munnbind til bruk i det offentlige rom — Veiledning om minstekrav, prøvingsmetoder og bruk

ISO-standarder.

NS-EN ISO 374-5:2016 Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - Del 5: Terminologi og ytelseskrav for risikoer for mikroorganismer
NS-EN ISO 13688:2013 Vernetøy - Generelle krav
NS EN ISO 10993-1:2020 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 1: Evaluering og prøving i en risikostyringsprosess
ISO 22609:2004 Clothing for protection against infectious agents — Medical face masks — Test method for resistance against penetration by synthetic blood (fixed volume, horizontally projected)

Referansestandarder til  ISO-standarder for smittevern

NS-EN ISO 3758:2012 Tekstiler - Symboler for vedlikeholdsmerking (ISO 3758:2012)
CEN ISO/TR 11610:2004 Vernetøy - Ordliste for begreper og definisjoner (ISO/DTR 11610:2002)
ISO 7000:2019 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols
NS-EN ISO 4007:2018 Personlig verneutstyr - Øye- og ansiktsbeskyttelse - Terminologi (ISO 4007:2018). OBS! Erstatter NS-EN 165:2005.
NS-EN ISO 15223-1:2016 Medisinsk utstyr - Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter, som merking og til informasjon - Del 1: Generelle krav (ISO 15223-1:2016)


Standarder for respiratorer og relevant medisinsk utstyr

ISO 10651-3:1997, Lung ventilators for medical use —Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators
NS-EN ISO 10651-4:2009, Lungeventilatorer - Del 4: Særlige krav til operatørdrevet gjenopplivingsutstyr (ISO 10651-4:2002)
ISO 10651-5:2006, Lung ventilators for medical use —Particular requirements for basic safety and essential performance —Part 5: Gas-powered emergency resuscitators
NS-EN ISO 13485:2016, Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2016)
NS-EN ISO 17510:2020 Medisinsk utstyr — Åndedrettsterapi ved søvnapné — Masker og brukstilbehør (ISO 17510:2015)
NS-EN ISO 18082:2014, Anestesi- og respirasjonsutstyr — Dimensjoner for ikke-utskiftbare gjengede (NIST) lavtrykk-kontakter for medisinske gasser (ISO 18082:2014)
+ Endringsblad A1: NS-EN ISO 18082:2014/A1:2017 Endringsblad A1
NS-EN ISO 18562-1:2020 Evaluering av biokompatibilitet for respiratoriske gassveier til medisinsk bruk — Del 1: Evaluering og prøving i en risikostyringsprosess (ISO 18562-1:2017)
NS-EN ISO 18562-2:2020 Evaluering av biokompatibilitet for respiratoriske gassveier til medisinsk bruk — Del 2: Prøvinger for utslipp av partikler (ISO 18562-2:2017)
NS-EN ISO 18562-3:2020 Evaluering av biokompatibilitet for respiratoriske gassveier til medisinsk bruk — Del 3: Prøvinger for utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) (ISO 18562-3:2017)
NS-EN ISO 18562-4:2020 Evaluering av biokompatibilitet for respiratoriske gassveier til medisinsk bruk — Del 4: Prøvinger for utløsningsprodukter i kondensat (ISO 18562-4:2017)
NS-ISO 19223:2019, Lungeventilatorer (respiratorer) og relatert utstyr — Vokabular og semantikk
ISO 20395:2019, Biotechnology —Requirements for evaluating the performance of quantification methods for nucleic acid target sequences —qPCR and dPCR
ISO 5356-1:2015, Anaesthetic and respiratory equipment —Conical connectors —Part 1: Cones and sockets
ISO 80601-2-12:2020, Medical electrical equipment —Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators
NS-EN ISO 80601-2-13:2012, Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-13: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse for anestesiapparater (ISO 80601-2-13:2011) 
+ Amendment 1: NS-EN ISO 80601-2-13:2012/A1:2019
+ Amendment 2: NS-EN ISO 80601-2-13:2012/A2:2019
ISO 80601-2-70:2020, Medical electrical equipment — Part 2-70: Particular requirements for basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment
NS-EN ISO 80601-2-74:2020 Medisinsk utstyr — Del 2-74: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse for respiratorutstyr til fukting av luftveier (ISO 80601-2-74:2017)
ISO 80601-2-79:2018, Medical electrical equipment —Part 2-79: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory impairment
ISO 80601-2-80:2018, Medical electrical equipment —Part 2-80: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory insufficiency
ISO/TS 16976-8:2013, Respiratory protective devices —Human factors —Part 8: Ergonomic factors

Standarder for virksomhetsstyring

NS-ISO 31000 Risikostyring – Retningslinjer
NS-EN ISO 22301 Sikkerhet og resiliens - Systemer for kontinuitetsledelse - Krav
NS-ISO 22395 Sikkerhet og resiliens – Samfunnets motstandskraft – Retningslinjer for å støtte utsatte personer i nødstilfeller
NS-ISO 22320 Sikkerhet og resiliens – Kriseledelse – Retningslinjer for hendelseshåndtering
ISO 22316 Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes
ISO/PAS 45005:2020 Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic
 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2021-08-02