Ordningen opphører 1. august 2021

Ordningen med kostnadsfrie standarder i forbindelse med koronautbruddet opprettholdes frem til 1. august 2021.

Covid-19 – Kostnadsfrie standarder

Her finner du en oversikt over standarder som er gjort tilgjengelige kostnadsfritt i forbindelse med koronautbruddet.

En rekke standarder, blant annet for smittevernsutstyr, respiratorer og risikostyring, er i samråd med CEN og ISO gjort tilgjengelig kostnadsfritt.

Listen er oppdatert pr. 22. mars 2021.

Standarder for smittevernsutstyr

Følgende norske standard er nå tilgjengelig kostnadsfritt.

NS 3344:1997  Helsevesen - Smittefrakker av polyester/bomull 

Følgende europeiske smittevernstandarder (EN), som alle er fastsatt som Norsk Standard (NS), er nå tilgjengelige kostnadsfritt. 

NS- EN 149:2009+A1:2009 Åndedrettsvern- Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - Krav, prøving og merking
NS-EN 166:2001 Øyevern - Spesifikasjoner  
NS EN 14126:2003 Vernetøy. Ytelseskrav og prøvingsmetoder for vernetøy mot smittestoffer (innbefattet rettelsesblad AC:2004)
NS-EN 14605:2009 +A1:2009 Vernetøy til bruk mot flytende kjemikalier — Ytelseskrav til vernetøy med væsketette (type 3) eller dusjtette (type 4) forbindelser mellom forskjellige deler av bekledningen, inklusiv produkter som gir beskyttelse til deler av kroppen (type PB [3] og PB [4])
NS-EN 13795-1:2019 Operasjonsbekledning og -duker - Krav og prøvingsmetoder, del 1. Operasjonsduker og -frakker
NS-EN 13795-2:2019 Operasjonsbekledning og -duker - Krav og prøvingsmetoder - Del 2: Renromsdrakter
NS EN 455-1:2020 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 1: Krav til og prøving på fravær av hull  
NS-EN 455-2:2015 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 2: Krav til og prøving av fysiske egenskaper  
NS-EN 455-3:2015 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 3: Krav til og prøving av biokompatibilitet 
NS EN 455-4:2009 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 4: Krav og prøving for holdbarhetskrav
NS-EN 14683:2019+AC:2019 Medisinske ansiktsmasker - Krav og prøvingsmetoder

Referansestandarder til europeiske smittevernstandarder (EN)

NS-EN 132:1998 Åndedrettsvern - Definisjoner av termer og piktogrammer
NS-EN 134:1998 Åndedrettsvern - Terminologi for komponenter
NS-EN 143:2021 Åndedrettsvern — Partikkelfiltre — Krav, prøving, merking
NS-EN ISO 21420:2020 Vernehansker — Generelle krav og prøvingsmetoder (ISO 21420:2020)
NS-EN 1041:2008+A1:2013 Produsentinformasjon som leveres sammen med medisinsk utstyr

CEN Workshop Agreement (dokument som er utarbeidet som resultat fra en workshop)

SN-CWA 17553:2020 Munnbind til bruk i det offentlige rom — Veiledning om minstekrav, prøvingsmetoder og bruk

Følgende ISO-standarder for smittevern er nå tilgjengelige kostnadsfritt.

NS-EN ISO 374-5:2016 Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - Del 5: Terminologi og ytelseskrav for risikoer for mikroorganismer
NS-EN ISO 13688:2013 Vernetøy - Generelle krav
NS EN ISO 10993-1:2018 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 1: Evaluering og prøving i en risikostyringsprosess
ISO 22609:2004 Clothing for protection against infectious agents — Medical face masks — Test method for resistance against penetration by synthetic blood (fixed volume, horizontally projected)

Referansestandarder til  ISO-standarder for smittevern

NS-EN ISO 3758:2012 Tekstiler - Symboler for vedlikeholdsmerking (ISO 3758:2012)
CEN ISO/TR 11610:2004 Vernetøy - Ordliste for begreper og definisjoner (ISO/DTR 11610:2002)
ISO 7000:2019 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols
NS-EN ISO 4007:2018 Personlig verneutstyr - Øye- og ansiktsbeskyttelse - Terminologi (ISO 4007:2018). OBS! Erstatter NS-EN 165:2005.
NS-EN ISO 15223-1:2016 Medisinsk utstyr - Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter, som merking og til informasjon - Del 1: Generelle krav (ISO 15223-1:2016)


Standarder for respiratorer og relevant medisinsk utstyr

Følgende standarder for respiratorer og tilhørende medisinsk utstyr gjøres midlertidig tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

ISO 10651-3:1997, Lung ventilators for medical use —Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators
NS-EN ISO 10651-4:2009, Lungeventilatorer - Del 4: Særlige krav til operatørdrevet gjenopplivingsutstyr (ISO 10651-4:2002)
ISO 10651-5:2006, Lung ventilators for medical use —Particular requirements for basic safety and essential performance —Part 5: Gas-powered emergency resuscitators
NS-EN ISO 13485:2016, Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2016)
NS-EN ISO 17510:2020 Medisinsk utstyr — Åndedrettsterapi ved søvnapné — Masker og brukstilbehør (ISO 17510:2015)
NS-EN ISO 18082:2014, Anestesi- og respirasjonsutstyr — Dimensjoner for ikke-utskiftbare gjengede (NIST) lavtrykk-kontakter for medisinske gasser (ISO 18082:2014)
+ Endringsblad A1: NS-EN ISO 18082:2014/A1:2017 Endringsblad A1
NS-EN ISO 18562-1:2020 Evaluering av biokompatibilitet for respiratoriske gassveier til medisinsk bruk — Del 1: Evaluering og prøving i en risikostyringsprosess (ISO 18562-1:2017)
NS-EN ISO 18562-2:2020 Evaluering av biokompatibilitet for respiratoriske gassveier til medisinsk bruk — Del 2: Prøvinger for utslipp av partikler (ISO 18562-2:2017)
NS-EN ISO 18562-3:2020 Evaluering av biokompatibilitet for respiratoriske gassveier til medisinsk bruk — Del 3: Prøvinger for utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) (ISO 18562-3:2017)
NS-EN ISO 18562-4:2020 Evaluering av biokompatibilitet for respiratoriske gassveier til medisinsk bruk — Del 4: Prøvinger for utløsningsprodukter i kondensat (ISO 18562-4:2017)
NS-ISO 19223:2019, Lungeventilatorer (respiratorer) og relatert utstyr — Vokabular og semantikk
ISO 20395:2019, Biotechnology —Requirements for evaluating the performance of quantification methods for nucleic acid target sequences —qPCR and dPCR
ISO 5356-1:2015, Anaesthetic and respiratory equipment —Conical connectors —Part 1: Cones and sockets
ISO 80601-2-12:2020, Medical electrical equipment —Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators
NS-EN ISO 80601-2-13:2012, Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-13: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse for anestesiapparater (ISO 80601-2-13:2011) 
+ Amendment 1: NS-EN ISO 80601-2-13:2012/A1:2019
+ Amendment 2: NS-EN ISO 80601-2-13:2012/A2:2019
ISO 80601-2-70:2015, Medical electrical equipment —Part 2-70: Particular requirements for basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment
NS-EN ISO 80601-2-74:2020 Medisinsk utstyr — Del 2-74: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse for respiratorutstyr til fukting av luftveier (ISO 80601-2-74:2017)
ISO 80601-2-79:2018, Medical electrical equipment —Part 2-79: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory impairment
ISO 80601-2-80:2018, Medical electrical equipment —Part 2-80: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory insufficiency
ISO/TS 16976-8:2013, Respiratory protective devices —Human factors —Part 8: Ergonomic factors

Standarder for virksomhetsstyring

Flere standarder som kan bidra til virksomheters robusthet i krise, gjøres midlertidig tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

NS-ISO 31000 Risikostyring – Retningslinjer
NS-EN ISO 22301 Sikkerhet og resiliens - Systemer for kontinuitetsledelse - Krav
NS-ISO 22395 Sikkerhet og resiliens – Samfunnets motstandskraft – Retningslinjer for å støtte utsatte personer i nødstilfeller
NS-ISO 22320 Sikkerhet og resiliens – Kriseledelse – Retningslinjer for hendelseshåndtering
ISO 22316 Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes
ISO/PAS 45005:2020 Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic
 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2021-06-28