to menn i teknisk rom foran en pc
Foto: AdobeStock©

Bedriftsinterne kurs

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Kurs i ITB - integrerte tekniske installasjoner og bygningsautomatisering

Når alle, eller deler av byggets tekniske installasjoner skal kobles sammen og driften samordnes, bør det benyttes ITB – integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. ITB-fordelen oppnås gjennom å jobbe systematisk og helhetlig i forbindelse med planlegging, bygging, integrasjonen og testing av tekniske anlegg på tvers av alle faggrupper.

Vi tilbyr kurs i NS 3935, NS 6450, NS 6460 og NS 3420-YB. Les mer om de enkelte kurs nedenfor:

Kurs i NS 3935 - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Hvor mange av dagens bygg fungerer som prosjektert, ved overlevering?

Dagens bygg blir mer og mer komplekse, med mange tekniske installasjoner. Kostnadene for de tekniske anleggene kan utgjøre opptil 50 % av den totale byggekostnaden. For å oppnå gode og funksjonelle bygninger, som fungerer over tid, kreves tverrfaglig og helhetlig tenking i hele byggeprosessen. Fra skisseprosjekt til oppstart prøvedrift. Ved å benytte NS 3935 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres betraktelig.

Kurset gir deg innsikt i verktøyene for hvordan oppnå resultater som «Riktig med en gang» i byggeprosjekter. Du får kunnskap om hensikten med standarden, partenes plikter og hvilke krav som stilles til testing, dokumentasjon og driftsprosedyrer, samt kunnskap om hvordan arbeidsprosessene som beskrives i standardene skal benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter.

Digitalt kurs 3. mai


Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Dagens bygninger blir mer og mer komplekse. Tekniske anlegg utgjør opptil 50 % av de totale byggekostnadene.

Dette kurset tar sikte på å gjøre deg bedre kjent med hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter og hvorfor NS 6450 er et bra verktøy til nettopp dette.

Kurset har som mål å gi deg et verktøy for å oppnå "Riktig med en gang" i byggeprosjekter, og gir en gjennomgang av hensikten med standarden, hvilke krav den stiller til prøving og dokumentasjon, hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkesbygg med mer.

Digitalt kurs 8. mai


Kurs i NS 6450 og NS 6460

Dette kurset er et kombinasjonskurs der standardene NS 6450 og NS 6460 blir gjennomgått i løpet av kurset, fordelingen er en 1/2 dag på hver standard.

Det er foreløpig ikke satt opp ny dato for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs eller bestill et bedriftsinternt kurs

 

Kurs i NS 6460 (ITB) - Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Prosjektet er avsluttet og bygningen står ferdig; hva med driften "de neste 40 år"?

Dette kurset gir deg innsikt i driftens økende betydning i offentlig og private eiendomsvirksomheter, og hva som faktisk inngår i driftsavdelingens mål og oppgaver.

Kurset tar blant annet for seg hvordan oppnå bærekraftig drift, verdibevarende vedlikehold og reduserte miljøutslipp, og hvordan sørge for fornøyde brukere eller leietakere, kontinuerlig forbedringer og faglig kompetanseutvikling.

Det er foreløpig ikke satt opp ny dato for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs eller bestill et bedriftsinternt kurs


Bygningsautomasjon

Kurs i NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

Enten du utarbeider beskrivelser selv, eller skal prise og levere i henhold til en, må du kjenne til kravene som ligger bak. YB-delen benyttes for utarbeidelse av kravspesifikasjoner for automatisering og sikkerhetsfunksjoner basert på tverrfaglighet og systemintegrasjon innen:

  • automatisering av VVS
  • lysstyring, inneklima, energibruk og solavskjerming
  • sikkerhetssystemer for brannovervåking, innbruddsovervåking, varsling, adgangskontroll og kameraovervåking
  • prosjektering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring

Kurset gir deg gode forutsetninger for å kunne beskrive tekniske løsninger, og gir deg kunnskapen du trenger om NS 3420 som beskrivelsessystem, og de generelle og spesifikke kravene i del YB.

Du vil etter kurset ha god innsikt i fordelene ved å vurdere og beskrive funksjoner som forutsetter tett samspill mellom flere fag, som elektroteknikk, automatiseringsteknikk, VVS, sikkerhet og IKT.

Det er foreløpig ikke satt opp ny dato for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs eller bestill et bedriftsinternt kurs

"Riktig med en gang"

Bygningsautomatisering og tekniske installasjoner

Dersom tankegangen med «Riktig med en gang» blir realisert i alle ledd i byggenæringen, vil byggherrene få mer ut av investeringene, sikre at den forventede funksjonaliteten faktisk blir levert og fungerer, samt at de tekniske anleggene samhandler. For private aktører er et velfungerende integrert teknisk anlegg en forutsetning for å være konkurransedyktig i markedet.

Sist oppdatert: 2023-03-14

Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse, 03.05.23, Zoom

Tid: 2023-05-03Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Tid: 2023-05-08Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse