NS 8141-2:2013

NOK 530,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Vibrasjoner og støt — Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk — Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, og fra trafikk
Engelsk tittel: Vibration and shock — Guideline limit values for construction work, open-pit and pit mining and traffic — Part 2: Effects of vibration on construction works from construction activities other than blasting, and from traffic
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2013-12-01)
Erstatter: NS 8141:2001 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 8141-1:2022 Check Gyldig
Antall sider: 20
Pris:

NOK 530,00 (eks. mva)
NOK 662,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 17.140
NS ICS 17.140.20
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.25
NS ICS 17
NS ICS 93
NS ICS 93.080
NS ICS 93.080.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Standarden fastsetter regler for beregning av veiledende grenseverdier for vibrasjoner i byggverk forårsaket av bygge- og anleggsvirksomhet (unntatt sprengning) eller trafikk. Standarden beskriver hvordan vibrasjonene skal måles og vurderes. Grenseverdiene er angitt ved toppverdi av frekvensveid svingehastighet, som definert i punkt 3, og er fastsatt med sikte på å unngå skader på byggverk. Denne delen av standarden omhandler ikke grenseverdier for tunneler og bergrom. Grenseverdiene i denne delen av standarden gjelder ikke menneskelige reaksjoner på vibrasjoner (se NS 8176 for trafikk), skader som kan oppstå på infrastruktur eller skader på inventar og utstyr i byggverket. Denne delen av standarden omfatter kun risiko for rene vibrasjonsskader og ikke skader fra deformasjoner/setninger i grunnen som følge av vibrasjonsinduserende virksomhet. Standarden gjelder heller ikke naturgitte vibrasjoner, slike som jordskjelv, bølgeslag o.l. Grenseverdier for skader på infrastruktur, for eksempel vann- og gassledninger og elektriske kabler, er utelatt fra denne standarden, men slike anlegg skal kartlegges, se 6.5.
Komité: SN/K 293
Fastsatt: 2013-12-01
Tilbaketrukket: 2022-11-04
ICS: 17.140.20 - Støy fra maskiner og utstyr
91.120.25 - Beskyttelse mot vibrasjon og jordskjelv
93.080.01 - Veianlegg generelt