NS 3031:2014

NOK 1 091,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Beregning av bygningers energiytelse — Metode og data
Engelsk tittel: Calculation of energy performance of buildings — Method and data
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2014-07-01)
Erstatter: NS 3031:2007/A1:2011 Alert Tilbaketrukket
NS 3031:2007+A1:2011 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN ISO 52000-1:2017 Check Gyldig
Pris:

NOK 1 091,00 (eks. mva)
NOK 1 363,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 01.040.91
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS ICS 01
NS ICS 01.040
Referansestandarder TEK - Komplett
Produktinformasjon: NS 3031:2014 er trukket tilbake men SKAL benyttes inntil videre ved kontroll opp mot TEK 17 (Byggeforskriftene), Energimerkeordningen, BREEAM NOR og passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701.
Som medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN er Standard Norge forpliktet til å trekke tilbake nasjonale standarder som er i konflikt med europeiske standarder. I 2017 ble NS-EN ISO 52000-1 Bygningers energiytelse - Overordnet vurdering av bygningers energiytelse - Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer, utgitt. Denne medfører at NS 303:2014 ikke lenger kan opprettholdes som gyldig Norsk Standard, og den trekkes derfor formelt tilbake 1. februar 2018.
NS 3031 må nå revideres for å tilpasses NS-EN ISO 52000-1 og andre nye europeiske standarder. Inntil en ny versjon blir utgitt, er det likevel 2014-utgaven av NS 3031som skal brukes ettersom de norske forskriftene viser til den.
Se også SN/TS 3031:2016 som er et supplement for helhetlige energiberegninger for bygg og energiforsyningssystemer.
Omfang: Standarden omfatter tre beregningsalternativer: – månedsberegning (stasjonær metode) etter NS-EN ISO 13790; – forenklet timeberegning (dynamisk metode) etter NS-EN ISO 13790; – detaljerte beregningsprogrammer (dynamisk metode) validert etter NS-EN 15265. Det er kun månedsberegning som er beskrevet i detalj i denne standarden. For dynamiske beregningsmetoder henvises det til NS-EN ISO 13790 eller validerte beregningsprogrammer. Tillegg A, M omfatter inndata som skal brukes for kontrollberegning mot offentlige krav. Verdiene i tillegg A er utarbeidet for dokumentasjon mot forskrifter og representerer ikke reelle forhold. Standarden inneholder fellesbestemmelser og inndata som skal benyttes for alle de tre ovennevnte beregningsmetodene. Standarden fastlegger regler for beregning av bygningers – varmetapstall; – totalt netto energibehov i et energibudsjett; – levert energi til bygninger fordelt på ulike energivarer; – primærenergibehov, CO2-utslipp, vektet levert energi og energikostnad. NS 3031 kan brukes til å: – vurdere om bygningen tilfredsstiller energikrav gitt i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift); – dokumentere teoretisk energibehov etter energisertifikat for bygninger; – vise et typisk nivå på eksisterende bygningers energibehov og dokumentere en bygnings teoretiske energiytelse i forbindelse med energisertifisering; – optimalisere energiytelsen til en ny bygning ved å bruke metoden på alternative løsninger eller spesifiserte bruksbetingelser; – vurdere virkningen av mulige energitiltak på eksisterende bygninger ved å beregne energibehovet med og uten energitiltak, både med hensyn på redusert energibruk, CO2-utslipp og reduserte energikostnader; – anslå fremtidig behov for energiressurser på nasjonalt og internasjonalt nivå ved å beregne energibehovet for flere bygninger som kan anses som representative for hele bygningsmassen. Standarden kompletterer og følger reglene og metodene der de finnes i de europeiske standardene knyttet til Bygningsenergidirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/91/EF om bygningers energiytelse), og gir brukeren de nødvendige valgene og beregningsdata som det åpnes for i de europeiske standardene.
Komité: SN/K 034
Fastsatt: 2014-07-01
Tilbaketrukket: 2017-10-01
ICS: 01.040.91 - Bygningsmaterialer og bygging (Ordlister)
900.03.14 - Kap.14 - Energi
91.120.10 - Varmeisolering