NS 8175:2019

NOK 898,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike bygningstyper
Engelsk tittel: Acoustic conditions in buildings — Sound classification of various types of buildings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2019-07-01)
Erstatter: NS 8175:2012 Alert Tilbaketrukket
NS 8175.E:2012 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 64
Pris:

NOK 898,00 (eks. mva)
NOK 1 122,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Referansestandarder TEK - Komplett
Referansestandarder TEK - Del 1
Referansestandarder TEK - Del 3
Referansestandarder TEK - Del 3/Kap 13
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon: Utgaven fra 2012 gjelder fortsatt etter byggteknisk forskrift, TEK 17, og kan kjøpes kjøpes av Standard Online. Klikk på lenken over ved "Erstatter".
Omfang: Standarden gjelder klassifisering av byggverk i fire lydklasser. Klasse A har grenseverdiene som gir de beste lydforholdene og klasse D de dårligste. Standarden fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av  luftlydisolasjon;  trinnlydisolasjon;  lydnivå (støynivå);  romakustiske størrelser (etterklangstid, etterklangstid relatert til romhøyde, midlere lydabsorpsjonsfaktor, taleoverføringsindeks, mv). Grenseverdiene i denne standarden er gitt for boliger, byggverk for publikum og arbeidsbygninger, og omhandler spesielt skoler og andre bygninger til undervisning, barnehager og skolefritidsordning (AKS/SFO), sykehus og pleieinstitusjoner, overnattingssteder, kontorer. For hver bygningstype eller hvert brukerområde er grenseverdiene inndelt i fire lydklasser etter forventet bruk av og krav til bygningen for normalt møblerte rom. Alle de ulike kriteriene for lydforhold som er angitt for en klasse, skal være oppfylt for at en bygning eller deler av en bygning kan klassifiseres i en lydklasse. Retningslinjer for vurdering av samsvar er angitt i tillegg B (informativt). For å ivareta likestilt bruk for alle (universell utforming) angis det, i tillegg til rom- og bygningsakustiske kriterier og grenseverdier for lyd- og støyforhold, krav til bruk av lydoverføringsutstyr (teleslynge, høyttaleranlegg og annet) eller andre tekniske hjelpemidler der det er behov for dette, jf. byggteknisk forskrift [18, 19, 20]. I tillegg til tekniske hjelpemidler, bruker synshemmede lydreflekterende egenskaper til bygninger til å orientere seg. Standarden kan anvendes til å klassifisere bygninger eller deler av bygninger etter lydforholdene i bygningen eller til å stille krav til lydforhold for hele eller deler av bygninger. Den gir mulighet for produsenter til å deklarere lydklasser for bygninger, og gir anvisning for å oppfylle lydkrav etter byggteknisk forskrift. Standarden gir også mulighet for å sette standardiserte differensierte grenseverdier for lydforhold i bygninger. Klassene i standarden er knyttet til målemetoder i henhold til Norsk Standard, som angitt i punkt 2, 3 og 4. Grenseverdiene for lydklassene gjelder målinger på stedet. De spesifiserte klassene for lydnivå gjelder både innendørs lydnivå (fra tekniske installasjoner og utendørs lydkilder) og lydnivå på uteareal/ uteoppholdsareal (fra tekniske installasjoner eller andre utendørs lydkilder). For klasse A og B for boliger gjelder grenseverdier for lydnivå også bruk av annet teknisk utstyr og installasjoner (som ikke er faste bygningstekniske installasjoner) i samme bruksenhet eller brukerområde.
Komité: SN/K 001
Fastsatt: 2019-07-01
ICS: 900.01.02 - Kap.2 - Dokumentasjon og oppfyllelse av krav
900.03.13 - Kap.13 - Miljø og helse
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.
916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk