NS-ISO 10381-5:2005

NOK 1 274,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Jordkvalitet - Prøvetaking - Del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter
Engelsk tittel: Soil quality - Sampling - Part 5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites with regard to soil contamination
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2006-10-01)
Antall sider: 36
Pris:

NOK 1 274,00 (eks. mva)
NOK 1 592,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.080
NS ICS 13
NS ICS 13.080.05
Sammendrag:

ISO 10381-5:2005 gives guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites, where either it is known that soil contamination is present, or the presence of soil contamination is suspected. ISO 10381-5:2005 is applicable where there is a need to establish the contamination status of the site, or there is a need to establish the environmental quality of the site for other purposes.

ISO 10381-5:2005 includes guidance on the collection of information that is necessary for risk assessment and/or the development of remedial action plans (e.g. whether remediation is required, and suggestions as to how this might be best achieved). It provides guidance on the information required in general; specific remediation methods may need additional information.

ISO 10381-5:2005 is also applicable to sites where no soil contamination is expected, but the soil quality is to be determined (e.g. to make sure that there is no contamination present).Omfang: Denne delen av ISO 10381 gir veiledning for fremgangsmåten ved undersøkelse av urbane og industrielle
lokaliteter, hvor det enten er kjent at grunnforurensning finnes, eller det er mistanke om grunnforurensning.
Den er også anvendbar når det er nødvendig å fastsette lokalitetens forurensningsstatus, eller når det av
andre grunner er nødvendig å fastsette miljøkvaliteten for en lokalitet.
Denne delen av ISO 10381 innbefatter veiledning for innsamling av informasjon som er nødvendig i
forbindelse med risikovurdering og/eller utarbeidelse av tiltaksplaner (for eksempel hvorvidt tiltak er
nødvendige og forslag til hvordan disse best kan iverksettes). Den gir imidlertid bare veiledning for
innhenting av generell informasjon. Det understrekes at spesifikke metoder for tiltak kan kreve
tilleggsinformasjon.
Denne delen av ISO 10381 er også anvendbar for lokaliteter hvor grunnforurensning ikke er ventet, men
hvor jordkvaliteten likevel skal bestemmes (for eksempel for å påvise at grunnforurensning ikke er til stede).
Selv om de lokalitetene som vurderes i dette dokumentet er blitt definert som urbane og industrielle
lokaliteter, er likevel veiledningene i denne delen av ISO 10381 like anvendbare på enhver annen lokalitet
hvor det er nødvendig å bestemme graden og omfanget av forurensning.
MERKNAD 1 Selv om forurensning defineres som et resultat av menneskelig påvirkning, er undersøkelsesmetodene
som er beskrevet, anvendbare der det er naturlig høye konsentrasjoner av skadelige stoffer.
MERKNAD 2 Et antall ulike mål for jordprøvetaking er opplistet i tillegg A, sammen med referanser til relevante
deler av ISO 10381.
MERKNAD 3 Selv om den generelle informasjonen som skal brukes i risikovurdering og/eller utvikling av
tiltaksplaner blir innhentet ved å følge denne delen av ISO 10381, gir dette dokumentet ingen veiledning når det
gjelder avgjørelser og handlinger som følger av en grunnundersøkelse, for eksempel risikovurdering og avgjørelser
om behov for tiltak (hvis dette er aktuelt).
MERKNAD 4 Denne delen av ISO 10381 omhandler kun undersøkelse av grunnen. Det er viktig å være klar over
at det på eldre urbane og industrielle lokaliteter kan finnes fraflyttete bygninger og/eller fabrikker som skal rives,
fjernes eller pusses opp. Dersom en unnlater å undersøke disse bygningene før de rives, kan dette sette arbeidernes
sikkerhet i fare eller føre til at forurensning spres på og utenfor lokaliteten. Undersøkelse av fraflyttete bygninger eller
bygningsrester faller utenfor omfanget av denne delen av ISO 10381.
MERKNAD 5 I mange tilfeller er det en nær sammenheng mellom forurensning av jord, grunnvann, jordgass og -
i mindre grad - overflatevann.

This part of ISO 10381 gives guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites,
where either it is known that soil contamination is present, or the presence of soil contamination is suspected.
It is also applicable where there is a need to establish the contamination status of the site, or there is a need
to establish the environmental quality of the site for other purposes.
This part of ISO 10381 includes guidance on the collection of information that is necessary for risk
assessment and/or the development of remedial action plans (e.g. whether remediation is required and
suggestions as to how this might be best achieved). However, it only provides guidance on the information
required in general. It is emphasized that specific remediation methods may need additional information.
This part of ISO 10381 is also applicable to sites where no soil contamination is expected, but the soil quality
is to be determined (e.g. to make sure that there is no contamination present).
Although the sites considered in this document have been defined as urban and industrial sites, the guidance
contained in this part of ISO 10381 is equally applicable to any site where the degree and extent of
contamination needs to be established.
NOTE 1 Contamination is defined as a result of human influences; however, the methods described for investigation
are also applicable where there are naturally high concentrations of potentially harmful substances.
NOTE 2 A number of different objectives for soil sampling are listed in Annex A, along with references to the relevant
parts of ISO 10381.
NOTE 3 Although the general part of the information for the risk assessment and/or the development of remedial action
plans is gathered by applying this part of ISO 10381, this document does not give guidance on the decisions and actions
that follow from a site investigation, for example, risk assessment and decisions about the requirements for remediation
(if any).
NOTE 4 This part of ISO 10381 deals only with the investigation of the ground. It is important to recognize that on old
urban and industrial sites, there may be derelict buildings and/or industrial plants awaiting demolition, dismantling or
refurbishment. Failure to investigate these buildings before demolition may put the safety of workers at risk or lead to the
spread of contamination on and around the site. The investigation of derelict buildings or remnant foundations falls outside
the scope of this part of ISO 10381.
NOTE 5 In many situations there is a close relation between the contamination of the soil, ground water, soil gas and
— to a lesser extent — surface water.
Fastsatt: 2006-10-01
ICS: 13.080.05 - Undersøkelse av jord generelt

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 3466:2009

NS-EN 1610:2015

NS 8141-2:2013