Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

NS-ISO 26000:2010

NOK 1 504,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Veiledning om samfunnsansvar
Engelsk tittel: Guidance on social responsibility
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2010-11-02)
Antall sider: 124
Pris:

NOK 1 504,00 (eks. mva)
NOK 1 880,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
NS-ISO 26000:2010
Samfunnsansvar - Pakke
Produktinformasjon: Organisasjoner over hele verden og deres interessenter blir stadig mer klar over behovet for og fordelene ved samfunnsansvarlig adferd. NS-ISO 26000 gir deg et verktøy for effektivt å jobbe mot en samfunnsansvarlig organisasjon. Standarden tar for seg blant annet begreper og prinsipper innen samfunnsansvar og hvordan implementere det i organisasjonen. Målet med samfunnsansvar er å bidra til bærekraftig utvikling. En organisasjons bidrag til samfunnet den virker i og dennes innvirkning på miljøet har blitt en viktig del av å måle ytelse og evne til å drive effektivt. Dette er delvis en refleksjon av den økende erkjennelse av behovet for å sikre sunne økosystemer, sosial likhet og god organisasjonsstyring. I det lange løp avhenger alle organisasjoners virksomhet av helsen til verdens økosystemer. Virksomhetens fokus på samfunnsansvar kan påvirke flere områder.
Sammendrag:

ISO 26000:2010 provides guidance to all types of organizations, regardless of their size or location, on:

  • concepts, terms and definitions related to social responsibility;
  • the background, trends and characteristics of social responsibility;
  • principles and practices relating to social responsibility;
  • the core subjects and issues of social responsibility;
  • integrating, implementing and promoting socially responsible behaviour throughout the organization and, through its policies and practices, within its sphere of influence;
  • identifying and engaging with stakeholders; and
  • communicating commitments, performance and other information related to social responsibility.

ISO 26000:2010 is intended to assist organizations in contributing to sustainable development. It is intended to encourage them to go beyond legal compliance, recognizing that compliance with law is a fundamental duty of any organization and an essential part of their social responsibility. It is intended to promote common understanding in the field of social responsibility, and to complement other instruments and initiatives for social responsibility, not to replace them.

In applying ISO 26000:2010, it is advisable that an organization take into consideration societal, environmental, legal, cultural, political and organizational diversity, as well as differences in economic conditions, while being consistent with international norms of behaviour.

ISO 26000:2010 is not a management system standard. It is not intended or appropriate for certification purposes or regulatory or contractual use. Any offer to certify, or claims to be certified, to ISO 26000 would be a misrepresentation of the intent and purpose and a misuse of ISO 26000:2010. As ISO 26000:2010 does not contain requirements, any such certification would not be a demonstration of conformity with ISO 26000:2010.

ISO 26000:2010 is intended to provide organizations with guidance concerning social responsibility and can be used as part of public policy activities. However, for the purposes of the Marrakech Agreement establishing the World Trade Organization (WTO), it is not intended to be interpreted as an “international standard”, “guideline” or “recommendation”, nor is it intended to provide a basis for any presumption or finding that a measure is consistent with WTO obligations. Further, it is not intended to provide a basis for legal actions, complaints, defences or other claims in any international, domestic or other proceeding, nor is it intended to be cited as evidence of the evolution of customary international law.

ISO 26000:2010 is not intended to prevent the development of national standards that are more specific, more demanding, or of a different type.Omfang: Denne internasjonale standarden gir veiledning til alle typer organisasjoner, uavhengig av deres størrelse
og beliggenhet, om følgende:
a) begreper, termer og definisjoner knyttet til samfunnsansvar;
b) bakgrunn for, utviklingstrekk og kjennetegn ved samfunnsansvar;
c) prinsipper og gjøremål knyttet til samfunnsansvar;
d) kjerneområdene og emnene innen samfunnsansvar;
e) arbeidet med å integrere, implementere og fremme samfunnsansvarlig atferd i hele
organisasjonen og innenfor innflytelsessfæren gjennom organisasjonens policy*) og praksis;
f) å finne fram til og inngå samarbeid med interessenter; og
g) kommunikasjon om de mål organisasjonen har satt seg, hvilke resultater man har klart å få til, og
annen informasjon knyttet til samfunnsansvar.
Denne internasjonale standarden har til hensikt å hjelpe organisasjoner til å bidra til bærekraftig utvikling.
Den har til hensikt å anspore dem til å strekke seg lenger enn sine rent juridiske forpliktelser, i det
standarden slår fast at å overholde loven er en grunnleggende plikt for alle organisasjoner og en vesentlig
del av deres samfunnsansvar. Den har til hensikt å fremme felles forståelse på området samfunnsansvar,
og å utfylle andre instrumenter eller samfunnsansvarsinitiativer, ikke å erstatte dem.
Organisasjonene bør ta hensyn til samfunnsmessige, miljømessige, juridiske, kulturelle, politiske og
organisatoriske forskjeller så vel som ulikheter i økonomiske forhold når de skal anvende denne
internasjonale standarden, men samtidig overholde internasjonale atferdsnormer.
Denne internasjonale standarden er ikke en styringssystemstandard. Den er ikke beregnet for eller egnet
til sertifiseringsformål eller til forskrifts- eller kontraktsutarbeidelse. Ethvert tilbud om sertifisering etter
ISO 26000 og enhver påberopelse om å være sertifisert etter ISO 26000 er uttrykk for en feiltolkning av
denne internasjonale standardens hensikt og formål og er misbruk av standarden. Siden denne
internasjonale standarden ikke inneholder krav, vil en eventuell sertifisering ikke være uttrykk for samsvar
med denne internasjonale standarden.
Denne internasjonale standarden er ment å gi organisasjoner veiledning om samfunnsansvar og kan
brukes som en del av arbeidet med å forme det offentliges politiske kurs. Den kan imidlertid ikke tolkes
som en “internasjonal standard”, “retningslinje” eller “anbefaling” innen rammen av Marrakech-avtalen
som danner grunnlaget for Verdens handelsorganisasjon (WTO). Den er heller ikke beregnet på å danne
grunnlag for noen antakelse eller påberopelse om eller begrunnelse for at en foranstaltning er i samsvar
med WTO-forpliktelser. Videre er den ikke beregnet på å danne grunnlag for rettslige skritt, klager,
forsvar eller andre krav eller påberopelser i noen internasjonal, nasjonal eller annen rettsprosess. Den er
heller ikke ment å kunne tas som uttrykk for utviklingen innenfor internasjonal sedvanerett.
Denne internasjonale standarden er ikke beregnet på å hindre utviklingen av nasjonale standarder som er
mer spesifikke, mer krevende, eller av et annet slag.

Fastsatt: 2010-11-02
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt
920 - Veiledning om samfunnsansvar