Nyhetsarkiv

 

I utøvelse av kontroll etter nasjonalt tillegg (NA) i Norsk Standard NS-EN 1990+NA, er det nødvendig med en klar forståelse av forholdet mellom kravene i standarden og kravene til kontroll i byggesaksforskriften, SAK10.

2019-07-16

Mer om Nytt kurs i hvordan utføre kontroll etter NS-EN 1990+NA og kontrollkrav i SAK10
 

Forslaget til standarden NS 3514:2019 Organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging, beskriver en metode for å sikre mot fuktskader på og i bygninger knyttet til aktiviteter og hendelser i utførelsesfasen. Forslaget er på høring fram til 1. september.

2019-07-10

Mer om Ny standard for organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging er på høring
 

I vårt «bruk og kast»-samfunn tømmer den lineære modellen med «å lage, bruke og kaste» både planetens ressurser og lommebøkene våre. Løsningen er en sirkulær økonomi, der ingenting går til spille, men gjenbrukes eller omdannes.

2019-07-09

Mer om En helhetlig modell for sirkulær økonomi
 

Seks nye standarder, som alle inngår i serien NS 9600 for arbeid i tau, er nå lagt ut på høring. Du kan komme med kommentarer via vårt gratis høringssystem «Standarder på høring» innen 17. september.

2019-07-05

Mer om Nye standarder for tilkomstteknikk på høring
 

Vi har nylig startet et nytt forsøk på utvikling av "anleggsdelstabellen", og du har fortsatt mulighet til å engasjere deg i arbeidet.

2019-07-03

Mer om Ny standard for anleggstyper og anleggsdeler under arbeid
 

En helt ny standard for beskrivelsestekster for renholdstjenester er nå på offentlig høring. Standarden skal være et verktøy for anbudsbeskrivelse, prising, oppfølging og kvalitetssikring av renholdstjenester.

2019-07-01

Mer om Flunkende ny standard for renholdstjenester er på høring
 

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Nå ber vi om innspill fra det norske fagmiljøet.

2019-06-26

Mer om Er det behov for internasjonale standarder for laboratoriedesign?
 

Godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen er målet for standarden som nå er lagt ut på høring. Fristen for å kommentere forslaget er 5. august 2019.

2019-06-26

Mer om På høring: Norsk Standard for konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag
 

Den internasjonale standarden NS-ISO 20400 gjør bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren i hele organisasjonen. I tillegg til å styrke bedriftens omdømme, bidrar standarden til å nå FNs bærekraftsmål.

2019-06-25

Mer om Standarden for bærekraftig innkjøp er nå tilgjengelig på norsk
 

For bedre å forstå hvem som bruker standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001, og hva brukerne mener må endres eller forbedres, gjennomfører vi nå en brukerundersøkelse.

2019-06-21

Mer om Brukerundersøkelse om ISO 45001