Ny standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Standard Norge har utgitt en ny standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Den fastsetter generelle kontraktsvilkår for partene i BPA-kontrakter.

Jente i rullestol på en blomstereng

Standarden representerer et nybrottsarbeid, siden det er første gang det er utarbeidet denne typen nasjonalt dokument for BPA.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har et vedtak om behov for bistand i dagliglivet. Dette gjelder hjelp både i og utenfor hjemmet. Målet med standarden for BPA er at den skal sikre ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og leverandørene av tjenestene, og dermed bidra til at brukerne får den assistansen de har krav på.

Standard med tilhørende blanketter
I tillegg til selve standarden er det også utgitt to blanketter som kan benyttes ved kontraktsinngåelse. Standard Norge har dermed utgitt følgende dokumenter:

 • NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Blankett 8435 A Kontrakt om levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Blankett 8435 B Individuell kontrakt om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

NS 8435 gir generelle kontraktsbestemmelser for BPA og inneholder punkter om følgende forhold:

 • Kontraktsperiode
 • Kontraktsdokumenter
 • Samarbeid og lojalitet
 • Partenes representanter
 • Møter
 • Leverandørens ytelser
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Oppdragsgiverens (kommunens) medvirkning
 • Pris- og betalingsbetingelser
 • Mislighold av kontrakten
 • Tvisteløsning

Blankett 8435 A er direkte knyttet til NS 8435, og skal brukes som et kontraktsdokument til standarden. I blanketten kan partene fylle ut de konkrete forholdene som gjelder for den aktuelle kontrakten.

Blankett 8435 B er en individuell kontrakt som inngås mellom arbeidsleder, kommunen og leverandøren. Denne kontrakten er tilpasset standarden og blanketten nevnt ovenfor, men har altså tre kontraktsparter, siden arbeidsleder også er part i den individuelle kontrakten.

Bakgrunnen for standarden
På bakgrunn av flere henvendelser fra de som arbeider med dette feltet, tok Standard Norge initiativ våren 2010 til å utarbeide en ny standardkontrakt for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det ble opprettet en bredt sammensatt standardiseringskomité som fikk oppgaven med å lage et forslag til standard.

Komiteen hadde sitt første møte i september 2010. I perioden fram til sluttproduktet har komiteen hatt totalt åtte møter, der man i detalj har diskutert seg fram til innholdet i standarden og de tilhørende blankettene.

Komiteen
Standardiseringskomiteen som har utarbeidet BPA-standarden har bestått av følgende representanter for myndigheter, organisasjoner og virksomheter:

 • Bjørn Jacobsen, NHO Service, komitéleder
 • Filip Skogstad, Adecco Norge
 • Siw H. Myhrer, Attendo Care
 • Rigmor Fagerland, CityMaid/Bransjeforeningen for hjemmetjenester
 • Terje Kili, Forbrukerrådet
 • Stein Johnsen, HSH
 • Sidsel Maxwell Glasli, JAG Assistanse AS
 • Hermann Albert, LO/Fagforbundet (observatør)
 • Ola Ellestad, LO/Fagforbundet (observatør)
 • Vibeke Bugge, Omsorgsspesialisten AS
 • Vera Hovelsen, Oslo kommune
 • Per Arne Indgul, Oslo kommune
 • Einar Holand, RO-senteret
 • Frode Christensen, ULOBA BA
 • Knut Flaaum, ULOBA BA
 • Jørgen Birkeland, Standard Norge, komitésekretær

Produktinformasjon

Sist oppdatert: 2014-06-23