Mann jobber ved maskin

ISO 45001: Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

En virksomhet har ansvar for at mennesker som kan påvirkes av dens aktiviteter, ikke tar skade av det. Dette gjelder spesielt de som er engasjert for å utøve aktivitetene som en del av sitt yrke. Nå utvikles en ny internasjonal styringssystemstandard, ISO 45001, som skal bidra til å forebygge person- og helseskader i arbeidslivet.

International Labour Organization (ILO) anslår at det var 2,34 millioner dødsfall som følge av arbeidsaktiviteter i 2013. Størsteparten (2 millioner) er knyttet til helsemessige forhold, ikke til ulykker. Den britiske organisasjonen Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) anslår at 660 000 dødsfall hvert år forårsakes av kreft som kan knyttes til arbeidsforhold.

Styringssystem for arbeidsmiljø
ISO er i ferd med å utarbeide en standard for styringssystemer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (ISO 45001), som har som formål å sette virksomheter i stand til å håndtere helse og sikkerhet og forbedre arbeidsmiljøinnsatsen.

Innføringen av et styringssystem for arbeidsmiljø vil være en strategisk beslutning som kan støtte virksomhetens samfunnsansvar  og sørge for at folk blir tryggere og friskere, samtidig som at virksomheten blir mer lønnsom.

Forebyggende tiltak
Aktiviteten ved en virksomhet kan innebære  person- eller helseskader og kan føre til alvorlig svekket helse, eller i verste fall dødsfall, for dem som utfører arbeidet. Følgelig er det viktig for virksomheten å eliminere eller minimere risikoer i arbeidsmiljøet ved å innføre hensiktsmessige forebyggende tiltak.

Virksomhetens styringssystem for arbeidsmiljø kan sørge for å forebygge ulykker og skader gjennom et systematisk og kontinuerlig sett av prosesser (støttet ved bruk av egnede metoder og verktøy) og styrke virksomhetens innsats for arbeidsmiljøet på en proaktiv måte.

Det er naturlig at de som arbeider nærmest en helse- og sikkerhetsrisiko, har kunnskaper om den. Følgelig kan arbeidstakernes medvirkning til opprettelsen, innføringen og vedlikeholdet av et styringssystem for arbeidsmiljø være av stor betydning for å sikre at risikoene blir håndtert hensiktsmessig.

Mann jobber ved maskin

Arbeidstakermedvirkning
ISO 45001 understreker behovet for arbeidstakermedvirkning for å få styringssystemet til å fungere, og krever at virksomhetene sørger for at medarbeiderne har nødvendig kompetanse til å utføre pålagte arbeidsoppgaver på en sikker måte.

ISO 45001 er en internasjonal standard som angir krav til et styringssystem for arbeidsmiljø og retningslinjer for bruken av det, for å sette virksomheter i stand til å forbedre sin innsats for å forebygge person- og helseskader.

Egner seg for alle typer virksomheter
ISO 45001 er ment å skulle brukes i alle virksomheter, uansett størrelse, type og art. Alle kravene den angir, er ment å skulle integreres i virksomhetens egne styringsprosesser.

ISO 45001 gjør det mulig for en virksomhet å integrere andre aspekter ved helse, miljø og sikkerhet, så som de ansattes trivsel og velvære, i styringssystemet for arbeidsmiljø. Det kan også være gjeldende juridiske krav som pålegger virksomhetene å ta tak i slike spørsmål.

Egnet og formålstjenelig for virksomheten
ISO 45001 fastsetter ikke spesifikke kriterier for helse- og sikkerhetsinnsatsen, ei heller normer for utformingen av et styringssystem for arbeidsmiljø. Styringssystemet bør være spesifikt bygd opp etter virksomhetens egne behov for å forebygge person- og helseskader. Det kan bety at en liten virksomhet med lav risiko kan klare seg med et relativt enkelt system, mens en stor virksomhet med et høyere risikonivå kan trenge noe mer avansert. En hvilken som helst type system kan oppfylle kravene i standarden, såfremt det påviselig er egnet og formålstjenlig for virksomheten.

ISO 45001 omhandler ikke spesifikt spørsmål som produktsikkerhet, skader på eiendom eller miljøpåvirkninger, og virksomhetene blir ikke pålagt å ta hensyn til slike spørsmål med mindre de utgjør en risiko for arbeidstakerne.

ISO 45001 er ikke ment å skulle være et juridisk bindende dokument. Det er et styringsverktøy som både små mellomstore og store virksomheter frivillig kan benytte seg av for å eliminere eller minimere risikoene i arbeidsmiljøet.

MERKNAD: Det finnes en rekke ILO-konvensjoner og standarder for arbeidsmiljø, som i varierende grad er blitt innført i land verden over. ISO 45001 er i hovedtrekk innrettet etter bestemmelsene i ILOs konvensjoner og standarder.

Mer informasjon om ISO 45001?
Ta kontakt med prosjektleder Guri Kjørven i Standard Norge, gkj@standard.no

Sist oppdatert: 2015-06-03