Standarder for opplæring av tjenestehunder, instruktører og brukere er underveis

Tjenestehunder brukes blant annet for å gi brukere med ulike funksjonsnedsettelser assistanse og hjelp i hverdagen. Nå skal det lages europeiske standarder som vil gjøre slike tjenester bedre.

Førerhund

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har opprettet en komité som skal lage standarder for krav til servicehunder og førerhunder og til opplæring av disse. Komitéen CEN/TC 452 Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences hadde sitt først møte 13. desember.

Hva finnes av relevant kunnskap på området?
Standard Norge oppfordrer norske interessenter til å komme med informasjon om relevant kunnskap som kan inngå som grunnlag for arbeidet. Norges Blindeforbunds Førerhundskole deltok for eksempel i utviklingen av dokumentet CWA 16520:2012 Guide dog mobility intructor – Competences. Denne CEN Workshop Agreement (CWA) er ett av grunnlagsdokumentene for utvikling av standarder i den nye CEN-komiteen. Det er også flere andre initiativ knyttet til tjenestehunder, blant annet den norske forsøksordningen med servicehunder (2014-2016).

Videre finnes det en svensk standard på området, det vil si SS 8760000:2013 Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada – krav på utbildning. Den gir anvisninger for trening og opplæring av ekvipasjer og tjenestetilbydere og skal bidra til å sikre en tydelig og høy kvalitet der tjenestehunder brukes.

Har du innspill og ønsker du å delta i standardisering?
Det er mange krav og hensyn som kan inngå i standardiseringsarbeid knyttet til opplæring og bruk av tjenestehunder. Det kan være:

 • hunders oppførsel
 • innlæringsmetodologi
 • hundetrening
 • etikk
 • planlegging, gjennomføring og dokumentasjon
 • menneskers funksjonsnedsettelser
 • etiske aspekter
 • hygienerutiner
 • kommunikasjon

Standarder kan blant annet omfatte opplæring av servicehunder og ekvipasjer for bruk innenfor eldreomsorg, demensomsorg og rehabilitering av barn og voksne med ervervet hjerneskade, på skoler, i omsorgsboliger, sykehjem osv.

Formålet med bruk av servicehund kan da være:

 • hukommelsestrening
 • fysisk trening
 • trening etter slag
 • kognitiv trening
 • sosial trening
 • empatitrening

For opplæring av førerhunder vil det være andre hensyn.

Er det andre temaer som kan standardiseres?
Dersom du ønsker å delta i en norsk standardiseringskomité som kan bidra i det europeiske arbeidet i CEN/TC 452, og som også kan bidra til å utvikle norske standarder innenfor dette området kan du ta kontakt med prosjektleder Hilde Aarefjord i Standard Norge (haa@standard.no).

Sist oppdatert: 2016-12-15