Kontrakt som blir signert

Ny komité for anskaffelse av tjenester

Den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 447 Horizontal standards for the provision of services startet i 2016. Komiteen søker nå eksperter til tre nyopprettede arbeidsgrupper.

Tjenester bidrar med nær 70 % av brutto nasjonalprodukt i EU og er den eneste sektoren med netto jobbtilvekst. Et av målene med EUs tjenestedirektiv (2006/123/EC) er å utløse vekstpotensialet for tjenestemarkedene i Europa. Utvikling av frivillige, europeiske standarder er en måte å stimulere det indre marked for tjenester på. EU har derfor gitt CEN i oppdrag å bistå med det gjennom mandatet M/517 Mandate for the development of horizontal service standards.

Et forprosjekt med kartlegging og behovsanalyse konkluderte med behov for standarder innenfor 6 områder:

 • Innkjøp
 • Kontrakter
 • Ytelsesmåling
 • Terminologi
 • Informasjon til kunder
 • Måling av kundetilfredshet

De tre første punktene i denne lista prioriteres fra EU-kommisjonen i første omgang. Arbeidet ble formalisert i mars 2016 gjennom opprettelse av en komité CEN/TC 447 Horizontal standards for the provision of services.

Status for arbeidet
Komiteen ledes av Storbritannia og hadde sitt første møte i juli 2016. På deres andre møte i desember, ble det bestemt å opprette følgende tre arbeidsgrupper og to Advisory groups: 

 • WG on Service Agreements & Contracts. Gruppen skal utarbeide en standard med sjekkliste og en mal for avtalepunkter. Det foreligger en skisse til innhold.
 • WG on Service Procurement. Gruppen skal utarbeide en standard med tittel "Service procurement – Service provider selection" som skal omfatte både offentlig og private anskaffelser. Det foreligger en skisse til innhold.
 • WG on Performance Management. Det skal utarbeides en standard for måling av ytelser. Standarden skal baseres på NS-EN 15221-serien for fasilitetsstyring utarbeidet av CEN/TC 348 Facility Management.
 • AG on Communications & Engagement. Gruppen skal arbeide med kommunikasjon, rekruttering av stakeholders, utarbeidelse av et mer detaljert "terms of reference" og beskrivelse av prosesser.
 • AG on Terminology. Gruppen skal utarbeide en liste over termer og definisjoner for tjenester relatert til arbeidsgruppene under komiteen.

Rekruttering av norske interessenter til arbeidet
Det er sendt ut en "Call for experts" med frist 2017-01-31 hvor de søker både ledelse og eksperter til gruppene. Gruppene skal ha første møte innen mai 2017.

Alle som er interessert i å delta i en eller flere av arbeidsgruppene oppfordres til å melde fra til Standard Norge ved prosjektleder Merete Murvold.

Alt standardiseringsarbeid dekkes av den enkelte, men til gjengjeld får du

 • delta i påvirkning av det som blir Norsk Standard
 • internasjonalt nettverk
 • førstehånds kunnskap
 • økt kompetanse

Regn med ca. 2-3 europeiske møter per år de neste tre årene (60-80 timer per år).

Sist oppdatert: 2017-01-13