CE-merking av pukk på anleggsdagene

Seminaret om CE-merking av pukk samlet 225 deltakere. Bakgrunnen er Direktoratet for byggkvalitets markedstilsyn av tilslagsprodusenter som gjennomføres i år.

Seminar 21. januar 2015
Krav om CE-merking av pukk ble innført i fjor og i den forbindelse arrangerte Direktoratet for byggkvalitet et seminar om "Pukk som byggeråstoff - CE-merking til nytte, glede og ergrelse". Opptak av hele saminaret er lagt ut på deres hjemmeside.

Standarder følger forskrift om byggevarer
Det er mye oppmerksomhet knyttet til vegkvalitet med bakgrunn i eksempler på telehivskadde veger. I tillegg til utførelse og kontroll er valg og dokumentasjon av materialer viktig for å sikre at sluttproduktet får den ønskede kvaliteten.

Motorvei

Fine veier er noe alle bilister ønsker seg (foto: Standard Norge / Merete H. Murvold)

Vegmaterialer er standardisert. Det vil si at det finnes verktøy (standarder) til bruk ved bestilling og levering av vegmaterialer, og som avtalegrunnlag mellom oppdragsgiver og leverandør. Når standarder legges til grunn for arbeidet på denne måten, blir de svært sentrale når man skal gå inn og studere kvaliteten på ferdig veg.

Produktstandarder for tilslag er utviklet under den europeiske byggevareforordningen. Forordningen er innarbeidet i den norske forskriften om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk som ble gjort gjeldende fra 2014. Forskriften angir overordnede krav til alle typer byggevarer. Produktstandardene imøtekommer disse ved at de inneholder krav til kvalitets- og bestandighet til materialer ved angivelse av klasser og nivåer for ulike egenskaper

 • dokumentasjon av miljøegenskaper
 • hvilke prøvingsmetoder som skal brukes ved dokumentasjon
 • dokumentasjon av samsvar

Det innebærer at standardene kan brukes til å dokumentere at forskriftens krav til vegmaterialer er oppfylt.

CE-merking fordi kvalitet er viktig
CE-merking av vegmaterialer er et krav, men i kravet ligger det også noen muligheter ved at det gir

 • bedre veger
 • et system for dokumentasjon av produkter
 • sporbarhet i forhold til materialer som er brukt
 • produsenter tilgang til markedet

Det er produsentens ansvar å dokumentere kvalitet av produktet og byggherrens/bestillers ansvar å etterspørre dokumentasjon. Alle kravene som er knyttet til CE-merkingen står listet i tillegg ZA i standardene. Denne listen inneholder de egenskapene som ett eller flere land i Europa stiller krav til. Et nasjonalt tillegg viser hvilke egenskaper som norske myndigheter krever dokumentert for tilslag og asfalt.

Standardene for tilslag
Det finnes i alt åtte produktstandarder for tilslag avhengig av type bruk og disse bør du kjenne til:

 • NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2009 Tilslag for betong
 • NS-EN 13043:2002+NA:2008 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer
 • NS-EN 13055-1: 2002+NA:2007 Lett tilslag - Del 1: Lett tilslag for betong, mørtel og injiseringsmasse
 • NS-EN 13055-2: 2004 Lett tilslag - Del 2: Lett tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger og for ubunden og bunden bruk
 • NS-EN 13139:2002 Tilslag for mørtel
 • NS-EN 13242: 2002+A1:2007+NA:2009 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging
 • NS-EN 13383-1:2002 Vassbyggingsstein - Del 1: Spesifikasjoner - (innbefattet rettelsesblad AC:2004)
 • NS-EN 13450:2002+NA:2009 Tilslag for jernbaneballast

I tillegg finnes det en standard for ubunde masser, NS-EN 13285 Mekanisk stabiliserte masser - Spesifikasjoner, som fra 2016 vil bli grunnlag for CE-merking av masser der fraksjoner blandes. Denne standarden setter krav til både tilslag og gradering.

Utvikling av standardene - Hva skjer framover?
Det pågår revisjon av standardene for tilslag hvor følgende endringer gjøres:

 • Standardene for betongtilslag, asfalttilslag, mørteltilslag og tilslag til ubunden bruk samordnes ved at egenskaper og klasser blir like
 • Krav til samsvarsvurdering skilles ut i en ny og egen standard, prEN 16236 Samsvarsvurdering av tilslag
 • Krav til subballast for jernbane inkluderes
 • Det kommer konkrete krav til dokumentasjon av farlige stoffer med hensyn til hvilke elementer som skal deklareres og hvordan det skal gjøres
 • Det kommer krav til hvordan bærekraft kan vurderes og dokumenteres

Mer informasjon
Les faktaark som er utarbeidet i januar 2015 om CE-merking av vegmaterialer (lenke til pdf-fil).

Nye standarder for tilslag vil komme i 2017. Oppdatert informasjon om standarder for tilslag kan finnes på den norske komiteen for tilslag, SN/K 005.

Sist oppdatert: 2015-11-06

NOK 818,00 (eks. mva)

Tilslag for betong

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-09-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 818,00 (eks. mva)

Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 534,00 (eks. mva)

Lett tilslag - Del 1: Lett tilslag for betong, mørtel og injiseringsmasse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 652,00 (eks. mva)

Lett tilslag - Del 2: Lett tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger og for ubunden og bunden bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-10-11) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 13139:2002

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Tilslag for mørtel

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 794,00 (eks. mva)

Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 534,00 (eks. mva)

Vassbyggingsstein - Del 1: Spesifikasjoner - (innbefattet rettelsesblad AC:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 794,00 (eks. mva)

Tilslag for jernbaneballast

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 13285:2010

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Mekanisk stabiliserte masser - Spesifikasjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter