Norsk Standard for samordning av ledninger i grunnen

En ny Norsk Standard for samordning av ledninger i grunnen, NS 3070 del 1, ble utgitt 1. juli. Standarden setter krav til plassering av parallell og kryssende infrastruktur.

Masse ledninger og kabler i tilknytning til en gate

Ingen tvil om at det er behov for samordning av "ledninger i grunnen". (foto: Lisbet Landfald / Standard Norge)

Samordning av infrastrukturen i grunnen kan bety store besparelser for samfunnet. Graving, legging av nye ledninger og tilbakeføring av overflaten til opprinnelig stand er kostbart og aktivitetene i anleggsperioden kan ha betydelige konsekvenser for trafikkavviklingen og miljøet.

Planlegging er nøkkelen
Kostnadseffektive installasjoner i gater og veger starter med god planlegging og utvikling av standardiserte løsninger. Nødvendige inngrep i gater og veger, som retting av feil i forbindelse med en vannlekkasje eller skade på en el-ledning, kan bli unødig kostbart dersom den som utfører jobben ikke har pålitelig informasjon om hva som finnes hvor, og om avstanden til naboledninger. Risikoen for høyere kostnader kan reduseres med oversiktlige, felles aksepterte regler for plassering av de ulike ledningene.

Behov i markedet
Både bransjen og myndighetene har sett behovet for felles regler for minimumsavstanden mellom de ulike typene infrastruktur og regler for innbyrdes plassering, under, over eller ved siden av andre ledninger, og regler for kryssende ledninger. Arbeidet med en ny Norsk Standard ble startet i 2013 og standarden ble sendt på høring høsten 2014. Interessen for arbeidet har vært stor, og det kom inn mange gode høringskommentarer til forslaget. Alle kommentarene ble tatt med videre i arbeidet under sluttføringen av standarden.

Koblet til gjeldene regelverk
NS 3070 del 1 inneholder konkrete krav og anbefalinger som bygger på det generelle regelverket på området. Som underlag for standarden er det gjennomført en kartlegging av eksisterende regelverk og tekniske bestemmelser for legging, utbedring, innbyrdes plassering og ansvarfordeling.

Bestemmelsene i standarden er også viktig for vedlikehold og reparasjon av ledningene.

Bred representasjon fra bransjen
Standarden er utviklet av en bredt sammensatt standardiseringskomité der følgene virksomheter har deltatt: KS-bedrift, VA og VVS-produsentene, Hafslund Nett, Telenor, Hafslund varme (Norsk fjernvarme), Nkom, REN, Norsk Vann, Høyspent as, Bærum kommune, Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Vegdirektoratet, Oslo kommune VAV, Oslo kommune BYM og Norconsult..

Komiteen jobber nå videre med utvikling NS 3070 del 2 som vil omhandle retningslinjer for kostnadsfordeling mellom ulike ledningseiere ved framføring av ledninger i grunnen. Det er forventet at den standarden vil komme på høring i årsskiftet 2015/2016.

(Deler av denne saken har også vært publisert i Byggeindustrien nr. 10-2015)

Sist oppdatert: 2015-11-06

NS 3070-1:2015

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Samordning av ledninger i grunnen - Del 1: Avstandskrav

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang