Oppstart av ny ledelsesstandard for FM (Facilities Managment)

I juni starter utvikling av ISO 41000 innenfor Facilities Management og norske interesser har en unik mulighet til å delta i dette arbeidet.

Flytdiagram på glasstavle

God planlegging og styring av oppgavene er en viktig del av FM

FM er ledelse og utvikling av tjenester som støtter oppunder primæraktiviteten i en organisasjon. Enhver organisasjon trenger FM for å

  • utføre sine oppgaver
  • nå målene
  • bruke ressursene riktig
  • optimalisere prosessene
  • levere kvalitet
  • opprettholde drift
  • sikre fornøyde medarbeidere

Innhold i standarden
Standarden skal hete ISO 41000 Facilities Management – Integrated Management System – Requirements. Den vil angi krav til et ledelsessystem innenfor FM som bidrar til at en organisasjon vurderer, utvikler og implementerer mål som er i samsvar med organisasjonens policy, prosesser og prosedyrer. Dette skal sikre effektiv gjennomføring av forvaltning, drift og vedlikehold.

Standarden skal kunne brukes i forbindelse med utvikling av strategiske, taktiske og operative krav til støttetjenester som støtter en bedrifts kjerneaktivitet og primære aktiviteter.

Les mer om prosjektforslaget her. (lenke til pdf-fil)

Organisering og framdrift
Arbeidet skal utføres av en arbeidsgruppe WG 3 under ISO/TC 267 Facilitites Management. På TC-møtet i juni blir det bestemt hvem som blir leder av denne gruppen og den blir formelt sparket i gang. I alt 11 medlemsland har forpliktet seg til å delta i arbeidet som vil ta inntil 3 år.

Gruppen vil møtes 2-3 ganger per år og standarden ventes ferdig i februar 2018.

Deltakelse i arbeidet
Det er nå en unik mulighet til å melde seg på til dette arbeidet. Standardiseringsarbeid er faglig utviklende, spennende og gir gode muligheter til erfaringsutvekslinger og nettverking med eksperter fra hele verden.

Det er tre måter å følge dette arbeidet på:

  • Delta i arbeidsgruppen som skriver standarden
  • Delta i den norske speilkomiteen (SN/K 226 Fasilitetsstyring)
  • Abonnere på høringsforslaget og gi høringskommentarer

Den som deltar i arbeidsgruppen WG 3 forplikter seg til aktiv deltakelse på møter og å kommentere forslag underveis. Eksperter vil også måtte rapportere til den norske speilkomiteen og koordinere synspunkter til forslaget med komiteen.

Eksperter må selv bære kostnader for deltakelse og reiser.

Kontakt
Ta kontakt med prosjektleder Merete Holmen Murvold i Standard Norge dersom du ønsker å vite mer om prosjektet og muligheter for deltakelse.

Oppnevning av norske eksperter er ønskelig innen 20. mai.

Sist oppdatert: 2015-11-06